Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXII/75/2004

Uchwała nrXII/75/2004

Numer uchwały: 2004/12/75
Numer sesji: 12
Rok: 2004

Uchwała Nr XII/75/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 12 marca 2004r.

w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Urząd Miejski w Pogorzeli na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr. 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2000 r. Nr. 71, poz.838 z późn. zm.)
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych:
1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1 m2 powierzchni drogi:
    a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 0,67 zł,
    b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie - 1,41 zł,
    c) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 2,24 zł.
2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach
    postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych za zajęcie 1 m2 _ 0,67 zł,
3) za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajęcie 1 m2 - 0,36 zł.

§ 2

Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
1) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego:
    a) poza terenem zabudowanym - 0,48 zł,
    b) w terenie zabudowanym - 0,40 zł,
2) za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów - 0,24 zł,
3) za 1 m2 powierzchni reklamy: - 1,36 zł.

§ 3

Przez dzień zajęcia pasa drogowego o którym mowa w § 1i 2 rozumie się również zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 4

Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy urządzeń:
za obszarem zabudowanym - 2,56 zł,
2) w obszarze zabudowanym - 6,40 zł.

§ 5

Ustala się następujące stawki za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w § 1, § 2 i § 4:
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni drogi:
    a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 0,67 zł,
    b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie - 1,41 zł,
    c) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 2,24 zł.
2) za zajęcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych _ 0,67 zł,
3) za zajęcie 1 m2 pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) - 0,36 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional