Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie stron o wydanym Postanowieniu w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie publicznego obwieszczenia

Zawiadomienie stron o wydanym Postanowieniu w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie publicznego obwieszczenia


Burmistrz Pogorzeli zawiadamia strony, iż w dniu 03.10.2018r. na wniosek Inwestora wydał Postanowienie znak OŚ.6220.03.5.2018 w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 42 DJP, na terenie gospodarstwa o maksymalnej obsadzie po rozbudowie wynoszącej 60,19 DJP, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 114, obręb Głuchów, gmina Pogorzela.

W dniu 12.12.2018r. Inwestor złożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania. Inwestor przedłożył nową kartę informacyjna przedsięwzięcia.

Burmistrz Pogorzeli uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego wydał Postanowienie znak OŚ.6220.03.7.2018 z dnia 18.12.2018r. którym podjął zawieszone postępowanie.

Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym i dokumentacją sprawy oraz treścią przedmiotowego Postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli w godzinach pracy Urzędu, biuro nr 6.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego podania do wiadomości.


Liczba stron w postępowaniu przekracza 20, wobec czego zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
- udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu
- w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz na stronie internetowej tut. urzędu
- w gablocie ogłoszeń we wsi GłuchówInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2018-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-12-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional