Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXII/73/2004

Uchwała nrXII/73/2004

Numer uchwały: 2004/12/73
Numer sesji: 12
Rok: 2004

Uchwała Nr XII/73/04
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 12 marca 2004 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. “d”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001r nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109 i art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2
pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148 ze zmianami).
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu na rok 2004 w wysokości jak w załączniku nr 1 do uchwały 6.907.416 zł

w tym:
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 278.557 zł.
2) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały 23.000 zł.
3) Dochody z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 41.000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2004 r. w wysokości jak w załączniku nr 2 do uchwały 6.796.416 zł.
2. Ogólna kwota wydatków ustalona w ust. 1 przeznaczona jest na:

1) Wydatki bieżące 6.714.716 zł

w tym:
  1. wynagrodzenie i pochodne 4.377.477 zł,
  2. na dotację dla instytucji kultury 245.000 zł,
  3. na wydatki związane z obsługą długu gminy 6.000 zł.
2) Na wydatki majątkowe kwotę, jak w załączniku nr 6 do uchwały 81.700 zł
3) Wydatki określone w ust. 1 obejmują:
  1. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw oraz realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 3 do uchwały 278.557 zł.
  2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie, jak w załączniku nr 4 do uchwały 23.000 zł.
  3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku nr 5 do uchwały 41.000 zł
§ 3

1. Na spłatę kredytu bankowego w kwocie 111.000 zł przeznacza się nadwyżkę dochodów nad wydatkami 111.000 zł.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 47.559 zł.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza do:
  1. Zaciągania kredytów na pokrycie niedoboru budżetowego do wysokości 75.000 zł.
  2. Do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu.
  3. Do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  4. Do spłaty długu do kwoty 111.000 zł.
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional