Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrV/44/2003

Uchwała nrV/44/2003

Numer uchwały: 2003/5/44
Numer sesji: 5
Rok: 2003

UCHWAŁA Nr V/44/03
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 21 marca 2003 r.

w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości podatku od psów w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów tego podatku oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust 2, pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806) art 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz 431 z 1994 Nr 1, poz. 3, z 1996r Nr 91 poz. 409, z 1997r. Nr 43 poz.272, Nr 137 poz.926, z 1998r. Nr 108 poz.681, z 2001r. Nr 81 poz.875, z 2002r. Nr 200 poz.1680), art 6 ust.12, art.14 pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 , Nr 200 poz.1683) Rada Miejska Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza się pobór od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i podatku od posiadanych psów w drodze inkasa.

§ 2

Na inkasentów wyznacza się:
  1. Na wsiach sołtysów.
  2. W Pogorzeli Panią Krystynę Fahner.

§ 3

1. Wysokość prowizji za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości ustala się w następującej wysokości:


 


1.

Bułaków

5,2 %

2.

Elżbietków

5,3 %

3.

Głuchów

5,2 %

4.

Gumienice

5,2 %

5.

Kaczagórka

5,6 %

6.

Kromolice

5,2 %

7.

Łukaszew

5,8 %

8.

Małgów

5,7 %

9.

Ochla

5,7 %

10.

Paradów

5,8 %

11.

Wziąchów

5,4 %

12.

Pogorzela

5,4 %


2. Wysokość prowizji za inkaso podatku od posiadania psów wynosi 20% od zainkasowanej kwoty.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pogorzela.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXV/134/2000 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 15 grudnia 2000r. W sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i podatku od psów w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów tego podatku oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od psów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional