Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrV/42/2003

Uchwała nrV/42/2003

Numer uchwały: 2003/5/42
Numer sesji: 5
Rok: 2003

Uchwała Nr V/42/03
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 21 marca 2003 r.

w sprawie: przepisów porządkowych regulujących zasady używania /detonowania/ materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.

Na podstawie art. 40. Ust 3 i 4 oraz 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./,
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1
  1. Ilekroć w uchwale mówi się o materiałach pirotechnicznych, należy przez to rozumieć materiały pirotechniczne o charakterze widowiskowym.
  2. Jeżeli uchwała niniejsza używa w znaczeniu ogólnym wyrażenia „używanie”, odpowiednie przepisy mają zastosowanie również do detonowania.
§ 2
  1. Zabrania się używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie gminy Pogorzela przez cały rok kalendarzowy za wyjątkiem dni: 1 stycznia i 31 grudnia danego roku z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Zabrania się, w okresach dozwolonych, używania materiałów pirotechnicznych w miejscach oznaczonych jako Place zabaw dla dzieci, chyba że wydano stosowne zezwolenia co do organizacji imprezy masowej w takich miejscach.
§ 3
  1. Zezwala się organizatorom imprez masowych i innych imprez, o których mowa w art. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1296 ze zm./, oraz innych imprez na używanie materiałów pirotechnicznych również w innych niż dozwolone w § 2 ust. 1 miejscach i terminach, wynikających z udzielonych pozwoleń.
  2. Organizatorzy imprez masowych i innych, o których mowa w ust. 1, przewidujący w programie zorganizowany pokaz materiałów pirotechnicznych zobowiązani są do wydzielenia i oznaczenia placu o powierzchni co najmniej 50 m2, jako miejsca ich detonacji oraz do stworzenia warunków uniemożliwiających przebywanie w tym obszarze osób innych niż obsługa techniczna imprezy masowej i innej imprezy.
§ 4

Zabrania się na terenie gminy Pogorzela posiadania jak i używania materiałów pirotechnicznych tzw. domowej konstrukcji.

§ 5
  1. Zezwala się na używanie materiałów pirotechnicznych osobom poniżej 18 roku życia jedynie w obecności i pod ścisłym nadzorem ich rodziców /rodzica/ lub innych, pełnoletnich osób /osoby/, wskazanych jako opiekunowie dziecka lub dzieci i młodzieży.
  2. W ramach nadzoru, osoby, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do:
a/ zapoznania się z rodzajem przeznaczonego do użycia przez dzieci i młodzież materiału pirotechnicznego, jego mocą oraz sposobem obsługi,
b/ poinformowania uczestników zabawy o sposobie obsługi tych materiałów,
c/ wskazania miejsca, w którym uczestnicy zabawy w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla siebie, osób postronnych, zwierząt i mienia, mogą użyć materiału pirotechnicznego - z zastrzeżeniem § 1 co do miejsca,
d/ wydania zakazu użycia, zatrzymaniu i zabezpieczeniu w dostępny sposób materiału pirotechnicznego, jeżeli siła rażenia może spowodować zagrożenie dla uczestników zabawy, osób postronnych, zwierząt i mienia lub jeżeli brak jest wyraźnej instrukcji obsługi tego materiału w języku polskim albo nie można ustalić źródła pochodzenia tego materiału oraz powiadomienia Policji lub Straży Miejskiej o przypadku wykrycia materiału pirotechnicznego niewiadomego pochodzenia.

§ 6

Za naruszenie przepisów niniejszej uchwały grozi kara grzywny na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie Wykroczeń i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli oraz Komendantowi Powiatowemu Policji w Gostyniu i Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia jej ogłoszenia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie