Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrV/39/2003

Uchwała nrV/39/2003

Numer uchwały: 2003/5/39
Numer sesji: 5
Rok: 2003

Uchwała Nr V/39/03
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 21 marca 2003 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/84/95 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./ Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr XVI/84/95 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 1.
a/ tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„ - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm/”
b/ tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„ - ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z
2003 r. Nr 15, poz. 148/”
2/ w § 2 ust. 2 wyrazy „Miasta i Gminy” skreśla się i zastępuje się wyrazem
„ Miejskim”
3/ § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Celem działania Zespołu jest obsługa i nadzór w zakresie spraw
finsowych, organizacyjnych i administracyjnych:

  • gimnazjum,

  • gminnych szkół podstawowych,

  • gminnych przedszkoli.

4/ § 5 otrzymuje brzmienie:
„ § 5. Działalność Zespołu nie narusza właściwości organów gminy jako
podmiotu prowadzącego gimnazjum, szkoły podstawowe, przedszkola i inne
placówki oświatowe”
5/ w § 6 ust. 1 wyrazy „prawie budżetowym” skreśla się i zastępuje się je
wyrazami „ustawie o finansach publicznych”
6/ w § 8 ust. 2:
a / w pkt. 3 skreśla się wyraz „inspektor” i zastępuje się go wyrazem
„stanowisko”,
b/ w pkt. 4 skreśla się wyraz „referat” i zastępuje się go wyrazem
„stanowisko”,
c/ pkt. 5 skreśla się.
7/ w § 13
a/ w pkt. 13 skreśla się wyraz „Gminy” i zastępuje się go wyrazem
„Miejskiej”
b/ w pkt. 14 skreśla się wyrazy „Zarząd Gminy bądź”
8/ w § 14 w ust. 1 po wyrazie „prowadzącego” dodaje się wyraz „gimnazjum”
z przecinkiem a po wyrazie przedszkola skreśla się wyrazy „i Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych”.
9/ w § 16:
a/ w ust. 2 skreśla się wyrazy „do Zarządu Gminy / ewentualnie do
Burmistrza” i zastępuje się je wyrazami „ Burmistrza”
b/ w ust. 3 skreśla się wyrazy „Zarząd Gminy” i nawias obejmujący wyraz
„Burmistrza”.
10/ Rozdział VI skreśla się.

§ 2

Ilekroć w pozostałych przepisach załącznika do Uchwały Rady Miejskiej Pogorzela nr XVI/84/95 z dnia 19 grudnia 1995 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej używa się wyrazów Zarząd Gminy w danym przypadku należy
przez to rozumieć „Burmistrza” w odpowiednim przypadku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional