Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIV/35/2003

Uchwała nrIV/35/2003

Numer uchwały: 2003/4/35
Numer sesji: 4
Rok: 2003



Uchwała Nr IV/35/03
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 24 stycznia 2003

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Na podstawie art.18 ust.3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 poz. 414 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

1/ Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione.
2/ Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom ,które wymagają pomocy innych, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

§ 2

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. (art.18 pkt 1)

§ 3

1/ Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu na osobę zgodnie z tabelą.


Dochód na osobę w zł

Wysokość opłaty w procentach od ceny usługi dla :
 
osoby samotne

osoby w rodzinie

do 461

0

0

462 - 650

15 %

20 %

651 - 800

20 %

25 %

801 - 900

30 %

35 %

901 - 1200

40 %

45 %

1201 - 1400

50 %

55 %

powyżej 1400

100 %

100 %



2/ Osoby o których mowa w ust.1 u których dochód na osobę w rodzinie jest niższy od minimalnej kwoty określonej w kolumnie 1 tabeli, nie ponoszą odpłatności za korzystanie z usług.

§ 4

W uzasadnionych przypadkach Kierownik OPS może zwolnić lub zmniejszyć odpłatność procentową, kierując się dobrem podopiecznego.

§ 5

Rada Miejska waloryzuje corocznie kwoty dochodu określone w tabeli § 3 ust.1

§ 6

Opłata za usługi wnoszona jest do Ośrodka Pomocy Społecznej w rozliczeniach miesięcznych przez osobę korzystającą z usług.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi MG OPS w Pogorzeli.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2003 r.




Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie