Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIV/34/2003

Uchwała nrIV/34/2003

Numer uchwały: 2003/4/34
Numer sesji: 4
Rok: 2003

Uchwała Nr IV/34/03
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 24 stycznia 2003 roku

w sprawie zmiany przyjętego statutu tworzonego
Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Na podstawie art.20 ust. 1, art.64 ust.1 i 2, art. 67 ust. 2 pkt. 5,6 i 7 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXIX/151/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie przyjęcia statutu tworzonego Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy wprowadza się zmianę w § 2 pkt.2 , który otrzymuje brzmienie: "uczestnikami Związku mogą zostać inne gminy, których organy stanowiące podejmą uchwałę o przystąpieniu do Związku i przyjęciu obowiązującego Statutu Związku na dzień podjęcia uchwały oraz złożą wniosek w formie pisemnej o przyjęcie w poczet Związku. Wniosek taki podlega rozpoznaniu przez Zgromadzenie w trakcie najbliższego posiedzenia." oraz § 8 pkt. 7, który otrzymuje brzmienie: "Zgromadzenie odbywa posiedzenie zwyczajne co najmniej jeden raz w trakcie każdego kwartału". W § 8 po pkt. 7 dodaje się pkt 8 o brzmieniu: "Na pisemny wniosek dwóch członków Zgromadzenia przewodniczący z proponowanym porządkiem obrad zwołuje nadzwyczajne posiedzenie" i pkt. 9 o brzmieniu:" Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje przewodniczący w formie pisemnej na 7 dni przed terminem odbycia posiedzenia".

§ 2

W uchwale o której mowa w § 1 :
1)§ 10 otrzymuje brzmienie:
"Dochody Związku stanowią :
1. składki członkowskie przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących działalności Związku.
2. subwencje i dotacje ze Skarbu Państwa i innych źródeł.
3. darowizny i spadki
4. wpłaty członków na realizację podjętych zadań.
5. inne dochody".


2) § 11 otrzymuje brzmienie:
1."Koszty wspólnej działalności Związku ponoszą oraz biorą udział w zyskach i pokrywaniu strat jego członkowie proporcjonalnie do liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego wystąpienie kosztów, zysków i strat.
2. Szczegółowe zasady udziału w rozliczeniach majątkowych oraz wysokości i terminy wnoszenia składek członkowskich są opracowywane przez Zarząd w formie projektu i podlegają zatwierdzeniu przez Zgromadzenie.

3. Koszty inwestycji realizowanych przez Związek ponoszą tylko gminy uczestniczące w danym projekcie i odnoszące korzyści z jego realizacji, proporcjonalnie do liczby mieszkańców."

3) § 15 otrzymuje brzmienie:
"Obiekty i urządzenia powstałe w wyniku działalności Związku będą przekazywane nieodpłatnie na rzecz gmin realizujących projekty proporcjonalnie do wkładów wniesionych na poczet realizacji projektu."

§ 3

Przyjmuje się jednolity tekst statutu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie