Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 42 DJP

Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 42 DJP


Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w formie publicznego obwieszczenia

Burmistrz Pogorzeli zawiadamia strony, iż zebrane zostały już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 42 DJP, na terenie gospodarstwa o maksymalnej obsadzie po rozbudowie wynoszącej 60,19 DJP, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 114, obręb Głuchów, gmina Pogorzela. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W dniu 29.08.2018r. dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wydane postanowienie znak OŚ.6220.03.3.2018 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym i dokumentacją sprawy wraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni w Lesznie oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli w godzinach pracy Urzędu, biuro nr 6, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego podania do wiadomości.

 

Liczba stron w postępowaniu przekracza 20, wobec czego zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu

- w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz na stronie internetowej tut. urzędu

- w gablocie ogłoszeń we wsi Głuchów
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2018-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional