Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIV/28/2003

Uchwała nrIV/28/2003

Numer uchwały: 2003/4/28
Numer sesji: 4
Rok: 2003

Uchwała Nr IV/28/03
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 24.01.2003 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. “d”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 141 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz na podstawie art. 109 i 116 ust. 1 i 4, art. 122, art. 124, ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) z późniejszymi zmianami.
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
 1. Uchwala się dochody budżetu na rok 2003 w wysokości jak
  w załączniku nr 1 do uchwały 6.843.569 zł
  w tym:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, jak w załączniku nr 3 do uchwały 381.828 zł

2) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 4 do uchwały 23.000 zł

3) Dochody z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu, jak w załączniku nr 5 do uchwały 42.000 zł

§ 2
 1. Ustala się wydatki budżetu na 2003 r. w wysokości jak w załączniku nr 2 do uchwały 6.767.569 zł
 1. Ogólna kwota wydatków ustalona w ust. 1 przeznaczona jest na:

1) Wydatki bieżące 6.691.569 zł


w tym:
 1. wynagrodzenie i pochodne 4.130.242 zł
 2. na dotację dla instytucji kultury 211.600 zł
 3. na wydatki związane z obsługą długu gminy 14.000 zł

2) Na wydatki majątkowe kwotę, jak w załączniku nr 6 do uchwały 76.000 zł

 1. Wydatki określone w ust. 1 obejmują:

1) Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw oraz realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 3 do uchwały 381.828 zł

2) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku nr 5 do uchwały 42.000 zł

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie, jak w załączniku nr 4 do uchwały 23.000 zł

§ 3
 1. Na spłatę kredytu bankowego w kwocie 76.000 zł przeznacza się nadwyżkę dochodów nad wydatkami 76.000 zł
 2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7 do uchwały.
§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 15.882 zł

§ 7

Upoważnia się Burmistrza do:
 1. Zaciągania kredytów na pokrycie niedoboru budżetowego do wysokości 75.000 zł.
 2. Do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu.
 3. Do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 4. Do spłaty długu do kwoty 76.000 zł.
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwałę przygotowała:
Maria SOBIERAJInformacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)