Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » 2002

2002

Numer uchwały: 2002/3/26
Numer sesji: 3
Rok: 2002

Uchwała Nr III/26/02
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 18, art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami).
Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się na terenie Miasta i Gminy Pogorzela opłatę administracyjną za czynności urzędowe nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej w następującej wysokości:


za wydanie wypisu lub odpisu z planu zagospodarowania przestrzennego - 20,00 zł.

§ 2

Opłata administracyjna płatna jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli przed dokonaniem czynności urzędowej, od której pobierana jest opłata.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr II/10/02 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXII/175/01 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2002-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional