Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » 2002

2002

Numer uchwały: 2002/2/9
Numer sesji: 2
Rok: 2002

Uchwała Nr II/9/02
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 06 grudnia 2002 r.


w sprawie: ustalenia stawki dziennej opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się na terenie Miasta i Gminy Pogorzela następujące stawki dzienne opłaty targowej:

  1. za sprzedaż towarów z samochodu lub stanowiska 18,00 zł;
  2. za sprzedaż z kosza, skrzyni lub wózka 8,00 zł;
  3. za sprzedaż wieńców, kwiatów ciętych i doniczkowych z samochodu lub stanowiska 40,00 zł.

§ 2

  1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
  2. Na inkasentów wyznacza się:
    1. Pana Adama Wierzbickiego
    2. Panią Teresę Lempach

3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 10% pobranych opłat.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXII/176/01 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie gminy Pogorzela.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwałę przygotował:
Adam Wierzbicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2002-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional