Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » 2002

2002

Numer uchwały: 2002/2/24
Numer sesji: 2
Rok: 2002

UCHWAŁA Nr II/24/2002
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 6 grudnia 2002r.

Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/174/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2001 w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Na podstawie art.18 ust.1, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.4 ustawy z dnia 25 lipca 2001r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - wetenaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Wetenaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 129, poz.1438)
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

§6 uchwały Nr XXXII/174/2001 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 30 listopada 2001r.w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt otrzymuje brzmienie:”§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2002-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie