Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie-OBWIESZCZENIE o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie-OBWIESZCZENIE o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), zgodnie z art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze. zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że na wniosek z dnia 15.05.2018r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Prowadzenie hodowli bydła w istniejących i projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 328,10 DJP zlokalizowanych w miejscowości Paradów, gm. Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 91 ark. mapy 1 obręb Wziąchów-Paradów”.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej (Urząd Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela), ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (um@pogorzela.pl), w terminie 30 dni tj. od dnia 28.05.2018r. do dnia 26.06.2018r. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli w godzinach pracy Urzędu, biuro nr 6 można zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie.

Uwagi i wnioski złożone w wyznaczonym terminie zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Pogorzeli przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrany Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
- udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu
- w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz na stronie internetowej tut. urzędu
- w gablocie ogłoszeń we wsi ParadówInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2018-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-05-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional