Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » 2002

2002

Numer uchwały: 2002/2/15
Numer sesji: 2
Rok: 2002
UCHWAŁA Nr II/15/02
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 06 grudnia 2002 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami)
Rada Miejska Pogorzela uchwala co następuje:

§ 1

1. Podatek od środków transportowych wyprodukowanych w 1990 r i później wynosi rocznie:

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 561 ,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 666 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 771,
2/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1350 zł,
3/ od przyczep i naczep ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: od 7 ton i poniżej 12 ton 200
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc 770
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1270

2. Dla pojazdów określonych w ust.1 pkt 1 - 4 wyprodukowanych przed 1990 r podatek wynosi rocznie:

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 573 zł.
b/ od 5,5 tony do 9 ton włącznie 678
c/ od 9 ton do poniżej 12 ton 786
2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1400
3/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: od 7 ton i poniżej 12 ton 210
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a/ mniej niż 30 miejsc 870
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1350

3. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1 - 4 posiadających katalizatory stawki podatku wynoszą rocznie:


1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony 534
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 609
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 732
2/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu: od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1300 zł
3/ od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: od 7 ton i poniżej 12 ton 190
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- mniej niż 30 miejsc 700
- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1100

§ 2

1. Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik nr 1 do uchwały.
2. Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Powiatowym Banku Spółdzielczym oddział Pogorzela Nr 86781028-3000101-37001-1-0

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli

§ 5

Traci moc uchwała nr XXXII/178/2001 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 30.11.2001r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2002 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Sierszulski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/15/02
Rady Miejskiej Pogorzela


STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 2 UST. 1 UCHWAŁY


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
[w tonach]

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

inne systemu zawieszania osi jezdnych

stawka podatkowa
[w złotych]

stawka podatkowa
[w złotych]

1

2

3

4


Dwie osie

12

13

950

950

13

14

970

970

14

15

990

990

15


1010

1084


Trzy osie

15

17

950

950

17

19

1200

1200

19

21

1510

1510

21

23

1650

1650

23

25

1800

1800

25


1800

1800


Cztery osie i więcej

23

25

1650

1650

25

27

1650

1650

27

29

1660

1660

29

31

1700

2124

31


1700

2124Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/15/02
Rady Miejskiej Pogorzela

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 2 UST. 2 UCHWAŁY


Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa [w tonach]

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

inne systemu zawieszania osi jezdnych

stawka podatkowa
[w złotych]

stawka podatkowa
[w złotych]

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1500

1500

18

25

1500

1500

25

31

1500

1500

31


1500

1678


Trzy osie

36

40

1500

1500

40


1500

2207


Załącznik Nr 3
do uchwały NrII/15/02
Rady Miejskiej Pogorzela


STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 2 UST. 3 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)
[w tonach]

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

inne systemu zawieszania osi jezdnych

stawka podatkowa
[w złotych]

stawka podatkowa
[w złotych]

1

2

3

4


Jedna oś

12

18

244

244

18

25

244

277

25


277

486


Dwie osie

23

28

244

268

28

33

531

736

33

38

736

1118

38


995

1472


Trzy osie

36

38

586

816

38


816

1109Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2002-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional