Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » 2002

2002

Numer uchwały: 2002/2/13
Numer sesji: 2
Rok: 2002
Uchwała Nr II/13/02
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 6.12.2002 r.


w sprawie: ustalenia stawki podatku od posiadania psów i terminów płatności podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1

  1. Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w wysokości 20 zł. od jednego psa.
  2. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca danego roku podatkowego stawka podatku wynosi 10 zł. od jednego psa.§ 2

  1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania w terminie do dnia 15 marca danego roku z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W przypadku nabycia psa po terminie o którym mowa w ust. 1, podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia nabycia psa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXII/173/2001 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 30 listopada 2001r w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2002.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2002-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional