Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » 2002

2002

Numer uchwały: 2002/2/12
Numer sesji: 2
Rok: 2002Uchwała Nr II/12/02
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 6.12.2002 r.


w sprawie: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się na terenie Miasta i Gminy Pogorzela następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na 2003rok:


  1. od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ...0,40.... zł od 1m2 powierzchni,

  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ......3,38..... zł od 1 ha powierzchni,

  3. pozostałych .......0,08....... zł. od 1m2 powierzchni.

 


  1. od budynków lub ich części:


a). mieszkalnych......0,44....... zł, od 1m2 powierzchni użytkowej,

b). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ........11,76........ zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.....6,44...... zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych .....3,46....... zł od od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e).od pozostałych .....3,02...... zł, od 1m2 powierzchni użytkowej,


  1. od budowli 2% ich wartości

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.§ 3Traci moc uchwała Nr XXXII/172/2001 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002r.


§ 4Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2002-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional