Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405) Burmistrz Pogorzeli zawiadamia strony o wydaniu w dniu 31.10.2017r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.02.5.2017 dla przedsięwzięcia pn.: „Pomieszczenie malarni oraz pomieszczenie piaskowania na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego przy ul. Krotoszyńskiej 67 w miejscowości Pogorzela, zlokalizowanego na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 1/7 i 1/9 ark. mapy 2 obręb Głuchów”. Inwestor: CUBATO Sp. z o.o., ul. Krotoszyńska 67, 63-860 Pogorzela.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli w godzinach pracy Urzędu, biuro nr 6.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli. Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego jego ogłoszenia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2017-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional