Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ) w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405)
zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 05.10.2017r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Pogorzeli znak OŚ.6220.02.3.2017 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Pomieszczenie malarni oraz pomieszczenie piaskowania na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego przy ul. Krotoszyńskiej 67 w miejscowości Pogorzela, zlokalizowanego na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 1/7 i 1/9 ark. mapy 2 obręb Głuchów”

Jednocześnie informuję, że opinią z dnia 27.09.2017r. znak WOO-IV.4240.787.2017.AB.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, z uwagi na charakter i stopień oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

równocześnie zawiadamiam

że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257), organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257), strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym i dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli w godzinach pracy Urzędu, biuro nr 6, w terminie do 4 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2017-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional