Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm..) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

zawiadamiam,

że na wniosek Inwestora: CUBATO Sp. z o.o., ul. Krotoszyńska 67, 63-860 Pogorzela wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Pomieszczenie malarni oraz pomieszczenie piaskowania na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego przy ul. Krotoszyńskiej 67 w miejscowości Pogorzela, zlokalizowanego na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 1/7 i 1/9 ark. mapy 2 obręb Głuchów.”

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Jednocześnie informuję, że Burmistrz Pogorzeli pismem z dnia 31.07.2017 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Realizując obowiązek wynikający z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) strony postępowania administracyjnego oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Ponadto w związku z art. 40 § 4 i 5 ww. ustawy strona postępowania administracyjnego przebywająca na dłuższy okres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w razie niewskazana pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, pok. nr 6.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2017-07-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional