Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 15/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 12 kwietnia 2016r.

Protokół Nr 15/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 12 kwietnia 2016r.

Numer protokołu: 15
Rok: 2016

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Skarbnik Gminy Teresa Lempach, Przewodnicząca gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Renata Sierszulska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Stan dróg powiatowych w gminie Pogorzela.
4. Ocena zimowego utrzymania dróg, ulic i placów – okres zimowy 2015/2016.
5. Sprawozdanie z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pogorzela za rok 2015.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2016 roku na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Powiatu Gostyńskiego”,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli,
- przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kromolice,
- przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Bułaków,
- przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Głuchów,
- przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łukaszew,
- utworzenia Samorządowego Zespołu Szkół w Pogorzeli,
- zmian w budżecie Gminy Pogorzela na rok 2016 .
7. Rozpatrzenie wniosku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego o rozwiązanie stosunku pracy z Panem Eugeniuszem Sierszulski, radnym Rady Miejskiej w Pogorzeli.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie.

Ad.1 Otwarcie.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski o godzinie 12:00 dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych oraz pracowników Urzędu. Odczytał proponowany porządek obrad posiedzenia, a następnie w związku z brakiem uwag poprosił o jego przegłosowanie. Za przyjęciem porządku obrad radni głosowali jednogłośnie 13 głosami za.
Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski wystąpił do radnych o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji zaznaczając, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Z związku z brakiem uwag protokół został jednogłośnie 13 głosami przyjęty przez radnych
Ad.3 Informacja na temat działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informacje na temat działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła przewodnicząca komisji Renata Sierszulski jak stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.5 Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2011 rok,
Wyjaśnień do uchwały udzieliła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Sierszulska. Przedstawiła preliminarz wydatków na 2011 rok jak stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie, 14 głosami zaopiniowany przez radnych.
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,
Wyjaśnień do uchwały udzieliła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Sierszulska.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok . Radni jednogłośnie, 14 głosami pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały jak stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
- trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania,
Wyjaśnień do uchwały udzieliła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Sierszulska.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania jak stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie, 14 głosami zaopiniowany przez radnych.
- wyboru przedstawiciela Gminy Pogorzela do składu Zgromadzenia
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w
Strzelcach Wielkich,
Wyjaśnień do uchwały udzielił Burmistrz Piotr Curyk oznajmiając, że do tej pory przedstawicielem od 20 lat był pan Marian Andrzejewski z ramienia urzędu, w związku z czym proponuje w tym miejscu jego osobę.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Pogorzela do składu Zgromadzenia
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w
Strzelcach Wielkich . Radni jednogłośnie, 14 głosami pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały jak stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
- powołania przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu
Gostyńskiego,
Wyjaśnień do uchwały udzielił Burmistrz Piotr Curyk oznajmiając, że do tej pory przedstawicielem był radny Krystian Turbański, który już radnym nie jest, stąd potrzeba wytypowania innego radnego. Swoja kandydaturę zgłosił Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski, zastrzeżeń nie było.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. Radni jednogłośnie, 14 głosami pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały jak stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
- zmian budżetu gminy Pogorzela na rok 2010,
Skarbnik Teresa Lempach oznajmiła, że projekt uchwały jest jeszcze przygotowaniu i objaśniła zmiany, jakie zajdą, zaznaczyła też, że do sesji najprawdopodobniej będzie ich więcej.
Radni jednomyślnie wyrazili zgodę, aby pełny projekt uchwały został przestawiony na sesji Rady Miejskiej.
Ad 4. Sprawa odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.
Wyjaśnień do uchwały udzielił Burmistrz omawiając szczegółowo całą sytuację.
W związku z brakiem uwag i pytań ze strony radnych Przewodniczący komisji odczytał projekty uchwał w powyższych sprawach. Radni jednogłośnie, 14 głosami pozytywnie zaopiniowali projekty uchwały jak stanowią załączniki nr 10 i 11 do protokołu.
Ad 5. Omówienie planów pracy Komisji oraz planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa przedstawił plan pracy komisji jak stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Maria Kaczmarek przedstawiła plan pracy powyższej komisji jak stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przedstawił proponowany plan pracy Rady Miejskiej jak stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Radny Krzysztof Rybka zauważył, że warto byłoby określić ramy czasowe zawartych w powyższym planie pracy Rady punktów.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zgodził się z powyższą uwagą i zaznaczył, że do planu wprowadzone zostaną kwartalne ramy czasowe.
Wobec braku dalszych uwag plany zostały zaopiniowane pozytywnie, 14 głosami za.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Owsianowska przedstawiła plan pracy komisji jak stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Do planu uwag nie zgłoszono, wobec czego został on zaopiniowany pozytywnie, 14 głosami za.
Ad.6 Wolne głosy i wnioski.
Radny Paweł Ciosek zgłosił uwagę odnośnie pracowników fizycznych urzędu, zauważył, że pracownicy powinni otrzymać jakiś jednakowy roboczy ubiór, aby odpowiednio się prezentować jako pracownik urzędu.
Ponadto zauważył, że warto byłoby odnowić i odmalować urzędowe ciągniki.
Burmistrz odpowiedział, że pracownicy otrzymują ubiór roboczy, ale nie zawsze z niego korzystają, zimą też zakładają własne cieplejsze ubrania. Ponadto powiedział, że sprzęt jest co jakiś czas odnawiany, jednak jest to już sprzęt zużyty i zapewne przydałby się nowy, zauważył, że w przypadku pojawienia się jakiś wolnych środków warto byłoby pomyśleć o przeznaczeniu ich na taki zakup.
Radny Krzysztof Rybka zwrócił uwagę na problem odśnieżania, oznajmił, że mieszkańcy skarżą się, że pracownik jeździ z pługiem, ale często jest on podniesiony do góry. Zauważył, że najtrudniejsza sytuacja panuje m.in. na ul. Parkowej, gdzie dwa autobusy mają trudności z minięciem się, na ul. Krobskiej koło kościoła Ewangelickiego oraz przy dwóch pomnikach.
Burmistrz oznajmił, że jest duży problem z odśnieżaniem przy takich warunkach, jest też problem z wywiezieniem tego śniegu.
Radny Eugeniusz Paszkowski powiedział, że trudna sytuacja panuje również na odcinku od ulicy Krobskiej, Krotoszyńską do Wałowej, droga do przejazdu jest bardzo wąska.
Radny Paweł Ciosek wnioskował, aby odśnieżano również po godzinie 15.00, nie tylko w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz odpowiedział, że drogi odśnieżane są również po godzinie 15.00, gdy panują trudne warunki i zachodzi taka potrzeba pracownicy również wyjeżdżają w innych godzinach w zależności od potrzeby.
Radny Cyryl Dutkowiak apelował o odśnieżanie odcinka drogi powiatowej na trasie Kromolice – Kuklinów, zauważył, że powiat gostyński wywiązuje się z obowiązku natomiast z powiatu krotoszyńskiego nikt już nie odśnieża tego granicznego odcinka.
Radny Marian Krzekotowski oznajmił, że podobna sytuacja istnieje za Ochlą na trasie do Łagiewnik, tam też jest problem kto ten odcinek ma odśnieżać.
Burmistrz odpowiedział, że zwróci się do powiatu krotoszyńskiego, aby również dbali o te drogi i odśnieżali je.
Radny Ireneusz Szymałka wnioskował o ustawienie lustra na skrzyżowaniu w Bułakowie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 15.20 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej .Protokołowała:
Ewa Dorczyk

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2016-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional