Strona główna » Dokumenty » Strategie i plany » Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Łukaszew

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Łukaszew

Okres: -

UCHWAŁA NR XVII/98/2016
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia 14 kwietnia 2016r.
 

w sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łukaszew

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

            § 1. W ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” przyjmuje się „Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Łukaszew” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
 
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/98/2016
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
 z dnia 14 kwietnia 2016r.
 

            W związku z uczestnictwem Gminy Pogorzela w programie Wielkopolska Odnowa Wsi organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, którego celem jest aktywizacja społeczności lokalnych do pracy oraz poprawa jakości życia na terenie miejscowości – dla sołectw (zgłoszonych do programu) przeprowadzono warsztaty, dotyczące opracowania sołeckiech strategii rozwoju wsi.

            Sołectwo Łukaszew zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zostało zakwalifikowane do warsztatów dot. opracowania sołeckich strategii – w turze jesiennej, w dniach 10-11 grudnia 2015 roku.

            Efektem końcowym szkoleń i pracy mieszkańców tego sołectwa zaangażowanych aktywnie w jego odnowę został opracowany dokument pn. „Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Łukaszew”

            „Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Łukaszew” została przyjęta uchwałą nr 1/2016 przez zebranie wiejskie mieszkańców wsi dnia 24 marca 2016 r.

            Przedstawiona Radzie Miejskiej w Pogorzeli „Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Łukaszew” zawiera: analizę zasobów miejscowości, analizę SWOT (słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia w rozowoju miejscowości), analizę potencjału rozwojowego wsi, plan i program odnowy wsi oraz program krótkoterminowych działań do zrealizowania przez mieszkańców miejscowości.

            Poprzez jej skuteczną realizację mieszkańcy wsi widzą możliwość rozwoju wsi oraz poprawę życia mieszkańców. Bazując na zasobach wsi, jej atutach, powinien zostać osiągnięty cel, w którym mieszkańcy będą utożsamiać się ze swoją miejscowością, skutecznie wykorzystywać nabytą wiedzę oraz umiejętnie pozyskiwać środki finansowe na realizację zaplanowanych projektów, przedsięwzięć.

            Sołecka Strategia Rozwoju jest dokumentem otwartym, który ze względu na zmianę istotnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wsi, może ulec zmianie.

            Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie uchwały jest zasadne.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Strategie i plany
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Barbara Szymczak-Figielek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2016-04-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional