Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr XX/05

Protokół nr XX/05


Protokół nr XX/05

z sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli odbytej w dniu 4 stycznia 2005 roku
w sali Urzędu Miejskiego w Pogorzeli.


Sesja Rady Miejskiej w Pogorzeli rozpoczęła się o godzinie 12-tej. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski.
Przewodniczący Rady Miejskiej po stwierdzeniu guorum na podstawie listy obecności, załącznik nr 1 do protokołu powiedział, że na 15 radnych obecnych jest 14 radnych wobec czego Rada może obradować i podejmować uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że porządek obrad dzisiejszej sesji jest następujący:
1. Otwarcie
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Informacja z podjętych uchwał
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
6. Wnioski i postulaty radnych
7. Koncepcja systemu kanalizacyjnego dla aglomeracji Pogorzela
8. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pogorzela
9. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  • ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wypłacanie wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i inne składniki wynagrodzenia w roku 2005,
  • zasad opracowania, uchwalania i realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pogorzela.
10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i postulaty radnych
11. Dyskusja

Do pkt. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski powitał radnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego i zaproszonych gości:
Panią Małgorzatę Janiak - Zakład Obsługi Budownictwa Kolektor Serwis w Lesznie,
Pana Łukasza Janiak - Zakład Obsługi Budownictwa Kolektor Serwis w Lesznie,
Pana Leszka Mikołajskiego - Dyrektora Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich,
Pana Krzysztofa Piaseckiego - Kierownika MZWiKW w Strzelcach Wielkich.
Pana Pawła Śliwińskiego - członka Zarządu Inwest Consulting AS w Poznaniu,
Do pkt. 2
Radni przyjęli jednomyślnie zaproponowany porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej.
Do pkt. 3
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski wystąpił do radnych o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji zaznaczając, że protokół z XIX Sesji Rady był wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz przed dzisiejszą sesją i do chwili obecnej nie wniesiono żadnych uwag, poprawek i zastrzeżeń. Protokół został przyjęty przez radnych..
Do pkt. 4
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski odczytał treść sprawozdania z realizacji podjętych uchwał na XIX sesji Rady Miejskiej jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 5
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk złożył informację z działalności w okresie międzysesyjnym jak stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Do pkt. 6
Wniosków i postulatów nie zgłoszono.
Do pkt. 7
Pani Małgorzta Janiak przedstawiła opracowaną koncepcję oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta i gminy Pogorzela /i dla części Głuchowa tj. bloki/ oraz ocenę kosztów proponowanych rozwiązań.
Planowana oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją dla miasta stanowi I etap budowy systemu kanalizacyjnego dla aglomeracji Pogorzela. Zgodnie z opracowaną przez EKOWOD Sp.z o.o. w 2003 roku koncepcją programowo - przestrzenną międzygminnego systemu kanalizacyjnego, na terenie gminy, oprócz miasta Pogorzela docelowo skanalizowane zostaną miejscowości Gumienice, Bułaków, Kaczagórka, Głuchów, Małgów, Wziąchów, Kromolice oraz częściowo Elżbietków. Ich skanalizowanie stanowić będzie II etap budowy systemu na terenie gminy. Pozostałe jednostki osadnicze wyposażone być mają w indywidualne systemy oczyszczania ścieków - oczyszczalnie przydomowe.
Koncepcją objęto miasto Pogorzela wraz z obszarami planowanej zabudowy (wg opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz część wsi Głuchów (bloki), przylegającą bezpośrednio do terenu miasta Pogorzela. Zakres ten wraz z oczyszczalną ścieków stanowi I etap budowy systemu kanalizacyjnego dla aglomeracji Pogorzela.
Oprócz tego opracowane zostały warianty oczyszczalni ścieków tzn. że można zaprojektować różne warianty. Państwo zdecydujecie, który wariant przyjąć. Do końca kwietnia należy złożyć wniosek do Funduszu Spójności lub SPOR czy Narodowego Funduszu. Opracowaliśmy w jednym wariancie system kanalizacji w Pogorzeli, jest on systemem jaki będzie w przyszłości tj. po której stronie drogi czy chodnika będzie robiony. Systemem kanalizacyjnym objęliśmy całe miasto. Podłączenie kanalizacji wymagać będzie 4 przepompowni ścieków. Wyliczyliśmy, że łączny koszt budowy zaprojektowanego w koncepcji systemu kanalizacyjnego wyniesie 7 360 339 zł. Do kosztów budowy doliczono stawki opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej 33 444 zł przez co szacunkowy koszt budowy kanalizacji łącznie z kosztami za zajęcie pasa drogowego wyniesie 7 393 787 zł. Koszt prac projektowych wynosi 331 216 zł przez co ogółem wartość kosztorysową inwestycji szacuje się na około 7 724 999 zł.
Zawarte w opracowaniu koszty są kosztami maksymalnymi tzn. obliczonymi przy założeniu, że w drogach powiatowych i gminnych przewody w większości przypadków będą prowadzone w pasie jezdni o nawierzchni bitumicznej. Tam gdzie to możliwe przewidziano usytuowanie przewodów w poboczach dróg, chodnikach lub rowach. Przy wycenie w zakresie robót uwzględniono również budowę kanalizacji sanitarnej i przykanalików na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Zmiana warunków gruntowych oraz technologii robót w stosunku do przyjętych przy wycenie spowoduje zmianę kosztów budowy.
Dla aglomeracji Pogorzela proponuje się wykonać mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków pracującą w oparciu o technologię osadu czynnego. Rozpatrzono dwie wersje prowadzenia procesu oczyszczania biologicznego:
Wariant 1 - w układzie przepływowym
Wariant 2 - w układzie porcjowym (SBR)
Do oczyszczalni dopływać będą ścieki komunalne z systemu kanalizacyjnego miasta Pogorzela. Planuje się także wyposażenie oczyszczalni w punkt zlewny ścieków dowożonych. W pierwszym okresie po uruchomieniu, oczyszczalnię zasilać będą ścieki jedynie z Pogorzeli i części miejscowości Głuchów. Rozbudowa systemu kanalizacyjnego doprowadzić ma docelowo do skanalizowania pozostałych wsi na terenie gminy.
Szacunkowe koszty budowy kanalizacji sanitarnej mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia umów z kontrahentami powiedziała Pani Małgorzata Janiak. Przyjęliśmy założenia, że do kosztów wliczamy pełną renowację ulic bo później nikt już pieniążków nie będzie chciał dać.
Pan Łukasz Janiak powiedział, że nie jest to obiekt otwarty, nie będzie zapachów - są to oczyszczalnie bezpieczne. Ta oczyszczalnia SBR umożliwia procesy usuwania biogenów (czyli usuwanie azotu i fosforu). Oczyszczalnia SBR jest technologicznie oczyszczalnią nowocześniejszą. Zaproponowaliśmy wyposażenie bardzo wysokiej jakości.
Radny Eugeniusz Sierszulski zapytał czy można powiedzieć ile będzie kosztował zrzut 1 m sześciennego na 1 mieszkańca.
Pan Janiak Łukasz odpowiedział - przy przyjęciu stawki 4 % przeciętnego dochodu rodziny 3,93 zł za 1 metr sześcienny ścieków, ale to jest stawka maksymalna. Stawka, która zostanie ustalona będzie stawką zależną od Funduszu Spójności (40 l), Sporu (30 l) będzie zależało od tego za jakie pieniądze wybudujemy i jakie będą koszty rzeczywiste /są to koszty wskaźnikowe/, jest to koncepcja, stawka napewno spadnie (2,60).
Radny Eugeniusz Sierszulski zapytał czy będą radykalne podwyżki wody.
Pan Mikołajski Dyr. MZWiKW w Strzelcach odpowiedział, zależeć to będzie od amortyzacji i składników taryf. W bieżącym roku nie ma podwyżek ceny za wodę.
Pan Janiak Łukasz przedstawił koszty realizacji inwestycji:
- jeżeli będzie wybudowana oczyszczalnia systemem SBR to koszt w tej chwili będzie 2 760 000 zł,
- jeżeli będzie wybudowana oczyszczalnia docelowa a dobudujemy później elementy to koszt wyniesie 2.881 000 zł,
- jeżeli później dobudujemy drugi ciąg to koszt wyniesie 960 000 zł,
- jeżeli wybudujemy 2 reaktor zapłacimy 260.000 zł. jeżeli wybierzecie Państwo oczyszczalnię SBR,
- w efekcie końcowym będziemy na plus 760 000 zł,
- przy wariancie tradycyjnym to koszt będzie 2 750 000 w przybliżeniu 2,800 000 zł. Do każdego elementu jest 10 % rezerwy na koszty nieprzewidziane. Oczyszczalnia ścieków jest 2,5 razy tańsza od kanalizacji.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski poprosił radnych o zadawanie pytań.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział dziś decyzja nie zapadnie, Państwo oddajecie dziś pracę którą wykonaliście.
Pan Mikołajski powiedział, będzie wymóg okazania się co Gmina robi ze zlewkami, będzie to dotyczyło Burmistrza.
Pan Curyk Piotr zapytał, do kiedy będziecie Państwo oczekiwali decyzji o wyborze wariantu.
Pani Janiak Małgorzata odpowiedziała, będzie to zależało kiedy Pan Wierzbicki da decyzję, my wydać musimy decyzję rzetelną by nie było zamieszania. Trzeba to stosunkowo szybko podjąć.
Pan Wierzbicki Adam powiedział, trzeba dostarczyć opis.
Pani Janiak odpowiedziała, jeżeli będziemy wiedzieć to opiszemy przez dwa dni .
Pan Curyk Piotr zapytał która z oczyszczalni jest bardziej odporna na przywiezienie ścieków przegniłych.
Pani Janiak Małgorzata odpowiedziała - oczyszczalnia SBR jest bardzo oszczędna.
Radny Ireneusz Mucha zapytał - jeżeli są oczyszczalnie ścieków przydomowe i odprowadzane oczyszczone ścieki są do rowu czy można dowozić je do oczyszczalni ścieków.
Pani Janiak Małgorzata odpowiedziała, jeżeli macie Państwo oczyszczalnie przydomowe i jest zrzut do rowu to wcale nie jest taka tania, zależy też jaki jest poziom wody. Nie odprowadzacie Państwo do oczyszczalni ścieków i nie ponosicie też kosztów.
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał - główny kolektor dla ulic Rynek, Krobska i wsi Elżbietków jaką mają przepustowość i czy są przygotowane do łyknięcia takiej ilości ścieków,
- jak sprawdziły się wybudowane oczyszczalnie ścieków SBR docelowo do kanalizacji zrzutowej.
Pani Janiak odpowiedziała: rury o przekroju " 300 mają przepustowość 220 l na sekundę tzn. że o przepustowość sieci na ma obaw,
- nie ma mowy by zafunkcjonowała oczyszczalnia ścieków na dowóz. Środki finansowe będą tylko wtedy gdy wybudujemy kanalizację dla Pogorzeli i części Głuchowa. System musi stanowić całość. Państwo musicie zagwarantować że będą ścieki, musimy przyjąć takie założenia że oczyszczalnia będzie miała zabezpieczenie 30 % ścieków. Gmina będzie musiała składać oświadczenie że nie został podłączony żaden obiekt
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski powiedział, są trzy komplety dokumentacji Koncepcji oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela i każdy może wypożyczyć i się zapoznać i za dwa tygodnie podejmiemy konkretną decyzję o wyborze konkretnej oczyszczalni ścieków.
Do pkt. 8
Pan Paweł Ś liwiński Przedstawiciel firmy INWEST CONSULTING S.A. przybliżył Program Rozwoju Lokalnego. Powiedział, że Wieloletni Plan Inwestycyjny jest rozszerzony o strategię bo każda gmina musi mieć wizję na dany okres czasu. W WPI jest zapisane jakie zadania inwestycyjne powinny być robione, ile będą kosztowały i skąd bierzemy pieniądze. Jeżeli połączony zostanie ze Strategią Gminy to uzyskamy Plan Lokalny - Biznesplan i Studium Wykonalności. WPI jest to proces decyzyjny prowadzący do najwłaściwszego zaplanowania inwestycji na miarę oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych gminy. Jest to prawo miejscowe.
Do pkt. 9
Pani Danuta Witek przedstawiła projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i inne składniki wynagrodzenia w roku 2005.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zapytał czy do przedstawionego projektu uchwały radni mają uwagi. Ponieważ uwag nie wniesiono, odczytał treść w/w projektu uchwały a następnie poprosił o przegłosowanie. Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i inne składniki wynagrodzenia w roku 2005 radni głosowali jednogłośnie. Uchwała nr XX/130/05 RM z dnia 4 stycznia 2005 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pan Curyk Piotr przedstawił projekt uchwały RM w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pogorzela.
Radny Siama Alfred zapytał w jaki sposób plan będzie przygotowywany.
Pan Curyk Piotr odpowiedział, że będą spotkania na wsiach z radnymi i mieszkańcami na których. będą wykazywali co jest najważniejsze do zrobienia i te zadania będą ujmowane w PRL.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski odczytał treść projektu w/w uchwały po czym poprosił radnych o jego przegłosowanie. Za przyjęciem uchwały nr XX/131/05 w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pogorzela głosowało 13 radnych, jeden radny głosował przeciw. Głosów wstrzymujących nie było. Uchwała nr XX/131/05 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 9
Nie było.
Do pkt. 10
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski o godzinie 15-tej zamknął XX Sesję Rady Miejskiej.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional