Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr XVIII/04

Protokół nr XVIII/04


Protokół nr XVIII/04

z sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli odbytej w dniu 26 listopada 2004 roku
w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli.


Sesja Rady Miejskiej w Pogorzeli rozpoczęła się o godzinie 14-tej. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski.
Przewodniczący Rady Miejskiej po stwierdzeniu guorum na podstawie listy obecności, załącznik nr 1 do protokołu powiedział, że na 15 radnych obecnych jest 13 radnych wobec czego Rada może obradować i podejmować uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że porządek obrad dzisiejszej sesji jest następujący:
1. Otwarcie
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Informacja z podjętych uchwał
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miejskiej
7. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych
na nie odpowiedzi
8. Informacja z działalności Rady Powiatu
9. Sprawozdanie z realizacji programu „Projekt 400 Miast”
10. Wnioski i postulaty radnych
11. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
 • wyrażenia woli utworzenia „Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego” w Gostyniu,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2004,
 • określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobów jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
 • uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami” o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005,
 • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych,
 • obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków mieszkaniowych,
 • ustalenia stawki dziennej opłaty targowej,
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2005 rok,
 • ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2005,
 • przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pogorzela wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Pogorzela na lata 2004-2007 z Perspektywą do 2015 roku”,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r.,
 • ustalenia wysokości opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pogorzela,
 • określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela,
 • ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pogorzela.
12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady
Miejskiej oraz pracowników samorządowych.
13. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i postulaty radnych
14. Dyskusja

Do pkt. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski powitał radnych oraz zaproszonych gości i pracowników Urzędu Miejskiego jak stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 2
Radni przyjęli jednomyślnie zaproponowany porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.
Do pkt. 3
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski wystąpił do radnych o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji zaznaczając, że protokół z XVII Sesji Rady był wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz przed dzisiejszą sesją i do chwili obecnej nie wniesiono żadnych uwag, poprawek i zastrzeżeń. Protokół został przyjęty przez radnych..
Do pkt. 4
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski odczytał treść sprawozdania z realizacji podjętych uchwał na XVII sesji Rady jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 5
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk złożył informację z działalności w okresie międzysesyjnym jak stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Do pkt. 6
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka złożył sprawozdanie z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym jak stanowi załącznik nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 7
W okresie międzysesyjnym wpłynął jeden wniosek radnego w sprawie umieszczenia w planie budżetu na rok 2005 budowy chodnika na ulicy Rycerskiej /obustronnie/ oraz na ulicy Armii Poznań /po lewej stronie od skrzyżowania z ulicą Borecką do wjazdu na ulicę Rycerską/. Przewodnicący Rady Eugeniusz Sierszulski powiedział, że wniosek będzie rozpatrywany na Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa.
Do pkt. 8
Pan Curyk Piotr Przewodniczący Rady Powiatu przekazał sprawy, którymi zajmowała się Rada Powiatu:
- podjęto uchwałę w sprawie utworzenia „Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego” w Gostyniu,
- przyjęto powiatowy program „Zima 2004/05”, ochrona osób przed zimą,
- odbyła się sprzedaż Pałacu w Pogorzeli ale do tej pory nie sfinalizowano sprawy,
- jest dalszy temat sprzedaży Przychodni w Gostyniu lekarzom przy ulicy Wrocławskiej.
Na sesji Rady Powiatu w dniu 2 grudnia br. będą dzielone środki finansowe z
PFRON-u i można uzyskać środki,
- będzie omawiana sprawa utrzymania dróg w zimie,
- zgłosiłem aby spowodować obcięcie drzew owocowych przy drodze Głuchów - Małgów i naprawę drogi przy posesji Pana Foltynowicza i przy posesji Pana Dymarskiego w Głuchowie.
Do pkt. 9
Pani Maria złożyła informację z uczestniczenia Gminy Pogorzela w programie
„Projekt 400 Miast” jak stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Pan Curyk Piotr jako koordynator „Programu 400 Miast” podziękował Paniom pielęgniarkom za pracę w tym programie.
Poinformował też, że w październiku odbyło się badanie krwi na TSA i skorzystało z tego badania około 100 osób.
Radna Maria Pazoła poinformowała również, że 18 grudnia również odbędzie się akcja - będzie lekarz pulmonolog - specjalista chorób płuc Pan Kaliszan. Szczególnie zaprasza się osoby które palą.
Do pkt. 10
Nie wpłynęły wnioski i postulaty radnych.
Do pkt. 11
Pan Curyk Piotr przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia woli utworzenia „Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego” w Gostyniu. Pani Aneta Karkosz na połączonych komisjach omawiała te sprawy. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na komisjach.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski odczytał treść projektu uchwały w sprawie woli utworzenia „Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego” w Gostyniu a następnie poprosił radnych o jego przegłosowanie. Za przyjęciem uchwały nr XVIII/108/04 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia „Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego” w Gostyniu radni głosowali jednogłośnie. Uchwała nr XVIII/108/04 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Pani Lempach Teresa przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 a następnie poprosił o przegłosowanie. Za przyjęciem uchwały nr XVIII/109/04 w wyżej wymieniowej sprawie radni głosowali jednogłośnie. Uchwała nr XVIII/109/04 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Radny Dutkowiak Zdzisław wyszedł.
Pan Curyk Piotr powiedział, że projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku dotyczy rozliczania się, oraz projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2005 mówi o tym na co można wystąpić o udzielenie dotacji. Projekty uchwał były omawiane na komisjach rady i były pozytywnie zaopiniowane.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski odczytał treść projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobów jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania a następnie poprosił o jego przegłosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie 12 głosami. Uchwała nr XVIII/110/04 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobów jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zdania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Następnie odczytał treść projektu uchwały RM w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2005” po czym poprosił o jego przegłosowanie. Za przyjęciem uchwały nr XVIII/111/04 w w/w sprawie radni głosowali jednogłośnie - 12 głosami. Uchwała nr XVIII/111/04 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Na salę obrad wrócił radny Dutkowiak Zdzisław.
Pani Renata Sierszulska - powiedziała, sprawa podjęcia uchwały w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wynikiem nowelizacji ustawy. Na komisji Spraw Społecznych ujednolicono opłaty za usługi dla osób samotnych, rodzin i występowania jeżeli są rodziny do Sądu o alimentacje. Od 1 stycznia 2005 roku będziemy przystępować do zawierania kontraktów. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wspólne komisje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski odczytał projekt uchwał w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych po czym poprosił radnych o przegłosowanie. Za przyjęciem uchwały radni głosowali jednogłośnie 13 głosami. Uchwała nr XVIII/112/04 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk wyjaśnił, że zachodzi konieczność obniżenia dodatków mieszkaniowych dlatego, że teraz w całości dodatki wypłaca gmina ze środków własnych. Dodatki mieszkaniowe corocznie wzrastają, nie możemy nie przyznać dodatku mieszkaniowego dlatego proponujemy obniżenie z 70 do 50 procent. Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.
Radny Dutkowiak Zdzisław zapytał na jakiej zasadzie jest wyliczany dodatek mieszkaniowy.
Burmistrz zaprosił Pana Dutkowiaka do Urzędu do Pani Krystek i ona wyjaśni jakie trzeba spełniać warunki. Za chwilę będzie przedstawiona seria uchwał w sprawie opłat i podatków. Były one pozytywnie zaopiniowane na komisjach Rady. Mamy zaplanowane zadania do wykonania, bardzo proszę o zaakceptowanie tego co było na komisjach przyjęte, jeśli chcemy coś robić.
W roku 2005 jest do spłacenia druga rata za budowę parkingu, planujemy zrobić dwie drogi, założyć oświetlenie energooszczędne-będziemy nowe lampy stawiać. Dyrektor Kogut chce odmalować elewację zewnętrzną szkoły, ubikacje odnowić, zamierzamy przygotować w Domu Strażaka w Pogorzeli salę do ćwiczeń, świetlice wiejskie - do remontu jest Elżbietków, Kromolice. Świetlica Małgów się rozsypuje - musimy sprowadzić eksperta, fundamenty się sypią. Budżet został przekazany Radzie 15 listopada 2004 roku. Planujemy zbudować ścieżkę rowerową przy drodze Pogorzela - Elżbietków, trwa przygotowanie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski powiedział, projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków mieszkaniowych był pozytywnie zaopiniowany na komisjach i odczytał jego treść. Następnie poprosił radnych o przegłosowanie uchwały. Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę nr XVIII/113/04 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków mieszkaniowych. Uchwała nr XVIII/113/04 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski powiedział nie proponuje się zmiany wysokości opłat dziennej stawki targowej, zmienią się tylko inkasenci. Odczytał treść projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej, następnie poprosił o przegłosowanie. Za przyjęciem uchwały nr XVIII/114/04 w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej radni głosowali jednogłośnie. Uchwała nr XVIII/114/04 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski powiedział, że projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2005 rok została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje Rady , jest też pozytywna opinia Izby Rolniczej. Ponieważ nikt z radnych nie zgłosił pytań odczytał treść w/w uchwały po czym poprosił o jej przegłosowanie. Za przyjęciem uchwały nr XVIII/115/04 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2005 rok radni głosowali jednogłośnie. Uchwała nr XVIII/115/04 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski powiedział, że na komisjach radni zaopiniowali, że wzrost podatku od nieruchomości na rok 2005 wyniesie od 4 do 5 procent, następnie odczytał treść uchwały w w/w sprawie a następnie poprosił radnych o przegłosowanie. Za przyjęciem uchwały nr XVIII/116/04 w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 radni głosowali jednogłośnie. Uchwała nr XVIII/116/04 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Pan Krzysztof Surma zapoznał radnych z projektem uchwały Rady w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pogorzela wraz z planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Pogorzela na lata 2004 - 2007 z perspektywą do 2015 roku”. Powiedział, że Program określa cele i kierunki działań służące ochronie środowiska tj. odradzania środowiska wód, ochrony powietrza przed hałasami, ochrony powierzchni ziemi, promieniowaniu elektromagnetycznemu. Program ten zawiera harmonogramy zadań inwestycyjnych na lata 2004 - 2007 z perspektywą do 2015 roku.
Plan gospodarki odpadami określa obecny stan gospodarki odpadami gminy, wyznacza cele i kierunki działań na przyszłość z którymi gmina Pogorzela wiąże przystąpienie do inwestycji budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych i osadów ściekowych w Trzebani dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego - zgłoszone do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pogorzela wraz z planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Pogorzela na lata 2004-2007 z perspektywą do 2015 roku” a następnie poprosił o przegłosowanie. Za przyjęciem w/w Programu radni głosowali jednogłośnie. Uchwała nr XVIII/117/04 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pogorzela wraz z planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Pogorzela na lata 2004 - 2007 z perspektywą do 2015 roku” została przegłosowania przez radnych jednogłośnie. Uchwała nr XVIII/117/04 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski powiedział, że projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady, wobec powyższego odczytał w/w projekt uchwały na następnie poprosił o jego przegłosowanie. Za przyjęciem uchwały nr XVIII/118/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych radni głosowali jednogłośnie. Uchwała nr XVIII/118/04 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Radny Alfred Siama wyszedł z sali obrad.
Pani Danuta Witek przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pogorzela i powiedziała, jak co roku w związku z inflacją podwyższamy minimalnie opłaty w przedszkolach - nie dotyczy to dzieci 6-cio letnich.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski powiedział, przedstawiony projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji. Następnie odczytał treść projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pogorzela po czym poprosił o przegłosowanie. Za przyjęciem uchwały nr XVIII/119/04 w w/w sprawie 12 radnych głosowało jednogłośnie. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr XVIII/119/04 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Pani Danuta Witek powiedziała, w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela, która weszła w życie 31 sierpnia 2004 roku proponuje się wprowadzenie uchwał w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela oraz ustalenia kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pogorzela.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski powiedział, że w/w projekty uchwał były zaopiniowane pozytywnie na wspólnych komisjach Rady, wobec czego odczytał treść projektu uchwały w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pogorzela a następnie poprosił o jego przegłosowanie. Za przyjęciem uchwały nr XVIII/120/04 radni głosowali jednogłośnie 12 głosami. Uchwała nr XVIII/120/04 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pogorzela i poprosił o przegłosowanie. Za przyjęciem uchwały nr XVIII/121/04 w w/w sprawie radni głosowali 12 głosami jednogłośnie. Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XVIII/121/04 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 12
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek samorządowych jak stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych jak stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 13
Nie zgłoszono wniosków i postulatów radnych.
Do pkt. 14
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował o następujących sprawach:
- jest zamiar utworzenia internetu radiowego, stacja nadawcza byłaby umieszczona na wieży kościoła ewangelickiego. Urządzenie działa w zasięgu 5 kilometrów. Burmistrz zapytał czy może zezwolić na umieszczenie tego urządzenia w tym miejscu. Za to że udostępnimy umieszczenie stacji mamy dostać do Urzędu urządzenie internetowe. Proszę o wyrażenie opinii - Burmistrz zwrócił się do radnych. Dalej wyjaśnił, że z Instytutu Radiologii mają oświadczenie że nie ma emisji fal. Będzie prośba by w Bułakowie na kominie u Pana Kubiaka też było umieszczone urządzenie by mieszkańcy Kaczagórki i Bułakowa mogli korzystać z internetu radiowego. W Pogorzeli jest chętnych około 80 osób.
Radni nie wnieśli sprzeciwu do przedstawionej sprawy.
Burmistrz powiedział, zadań do wykonania jest dużo, chciałby by udało się Związkowi Obrzańskiemu i by mogliśmy wejść w budowę oczyszczalni i kanalizacji ścieków.
Następnie zapytał Dyrektora Naglaka czy restauracja jest znowu zagrożona.
Pan Naglak odpowiedział - znowu są zaległości zwiększające się.
Redaktor Gazety „Życie Gostynia” Pani Hejduk poinformowała, że w Gostyniu trwa akcja „Podaruj Dzieciom Słońce”, 4 grudnia odbędzie się wielka impreza, będą występowały zespoły min. Golce, Majka Jeżowska, zapraszała do wzięcia udziału w akcji tym bardziej że zebrane pieniążki pójdą na Szpital w Gostyniu.
Z Pogorzeli udział w akcji bierze sklep Vica przy ul. Krobskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski powiedział, że przedstawiony cel jest szczytny, zaprosił obecnych i znajomych do włączenia do akcji. Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski o godz.16.30 zamknął XVIII Sesję Rady Miejskiej.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional