Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr VII/2015

Protokół nr VII/2015

Numer dokumentu: VII
Rok: 2015

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski o godzinie 14:00 otworzył XXXV sesję Rady Miejskiej w Pogorzeli i po powitaniu Burmistrza, radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego w Pogorzeli oraz zaproszonych gości, w tym Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego Eugeniusza Karpińskiego oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej wprowadzono projekty uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Międzyborze,
- sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Miejskiej w Pogorzeli
w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja z podjętych uchwał na XXXIV sesji Rady.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miejskiej.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o zgłoszonych interpelacjach
i udzielonych odpowiedziach.
8. Informacja z działalności Rady Powiatu.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja na temat funkcjonowania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.
11. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
- upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatków energetycznych,
- zmian w budżecie gminy Pogorzela na 2014 rok,
- przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Boreckiej w Pogorzeli,
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pogorzela,
- przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Międzyborze ,
- sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Miejskiej w Pogorzeli
w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie.

Następnie Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad. W związku z brakiem uwag radni jednogłośnie, 14 głosami przyjęli porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski wystąpił do radnych o przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej zaznaczając, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz przed dzisiejszą sesją i do chwili obecnej nie wniesiono żadnych uwag, poprawek i zastrzeżeń. Protokół został jednogłośnie 14 głosami przyjęty przez radnych.

Ad.4 Informacja z podjętych uchwał na XXXIV sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski odczytał treść sprawozdań z realizacji podjętych uchwał na XXXIV sesji Rady Miejskiej, jak stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
Burmistrz Piotr Curyk złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej jak stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.6 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Maria Kaczmarek złożyła sprawozdania z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych jak stanowi załącznik nr 6 i 7 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski złożył sprawozdanie z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki
i Rolnictwa jak stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.7 Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach
i udzielonych odpowiedziach.
Nie udzielano odpowiedzi na interpelacje radnych, ponieważ wcześniej takowych nie zgłoszono.

Ad.8 Informacja z działalności Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Alfred Siama złożył sprawozdanie
z działalności Rady Powiatu informując o następujących sprawach:
- 23 stycznia 2014 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Gostyńskiego, nastąpiła konieczność dokonania zmian w budżecie, w związku z zabezpieczeniem środków i staraniem się o dotację w wysokości 500.000 zł na planowaną inwestycję przebudowy mostu usytuowanego pomiędzy Gostyniem
i Grabonogiem, która kosztować ma ok. 1.000.000 zł,
- Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu zakupiła dwa nowe radiowozy
o łącznej wartości 150.000 zł, dotacja ze strony samorządu powiatowego wyniosła 72.500 zł,
- powiat gostyński przekaże 130.000 zł na funkcjonowanie Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach w 2014 r., ta placówka po raz kolejny przystąpiła do otwartego konkursu ofert organizowanego przez powiat gostyński w zakresie wsparcia osobom dotkniętym przemocą rodzinną, ta dotacja została przyznana,
- Powiatowa Rada Zatrudnienia wydała pozytywną opinię na temat uruchomienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli nowego kierunku kształcenia – technik logistyk, szkoła zamierza wystąpić
z taką ofertą i rozpocząć kształcenie w tym zawodzie od września 2014 r. zarówno w 4 letnim technikum jak i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego, teraz pozostał drugi etap formalności, zostanie wysłany wniosek do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, gdyż zgodnie z przepisami oświatowymi wprowadzanie nowych kierunków kształcenia wymaga opinii rady powiatowej i wojewódzkiej, nie są to opinie wiążące, ale szkole zależy na opiniach pozytywnych.

Ad.9 Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Ad. 10 Informacja na temat funkcjonowania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.
Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego Eugeniusz Karpiński przedstawił analizę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Pogorzela jak stanowi załącznik nr 9 do protokołu. W sprawozdaniu omówione zostały:
- dane uzyskane ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie KZGRL,
- liczba złożonych deklaracji z podziałem na rodzaj nieruchomości,
- podział nieruchomości zamieszkałych wg sposobu zbierania odpadów komunalnych,
- ilości odebranych zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w miesiącach VII-XII w latach 2012, 2013,
- ilości odebranych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w miesiącach VII-XII 2013,
- ilość wszystkich odebranych odpadów komunalnych w miesiącach VII-XII 2013,
- koszty gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie VII-XII 2013.

W trakcie obrad o godzinie 15:20 na sesję dotarł nieobecny radny, Eugeniusz Paszkowski. Aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych.

Ad.11 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przedstawił projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr XXXV/213/2014 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr XXXV/214/2014 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr XXXV/215/2014 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

- upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatków energetycznych,
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatków energetycznych.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr XXXV/216/2014 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatków energetycznych głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

- zmian w budżecie gminy Pogorzela na 2014 rok,
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pogorzela na 2014 rok.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr XXXV/217/2014 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Pogorzela na 2014 rok głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

- przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Boreckiej w Pogorzeli,
Inspektor ds. gospodarki gruntami, rolnictwa, leśnictwa i melioracji Marian Andrzejewski poinformował, że na skutek podziału geodezyjnego wydzielono dwie działki, których powierzchnia wynosi ok. 15 arów. Leżą na dawnym targowisku i obecnie stanowią nieużytek, stąd zasadnym jest propozycja ich zbycia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Boreckiej w Pogorzeli.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr XXXV/218/2014 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Boreckiej w Pogorzeli głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania, głosów przeciwnych nie było.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pogorzela,
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przedstawił projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pogorzela.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr XXXV/219/2014 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pogorzela głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

- przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”,
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr XXXV/220/2014 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Międzyborze,
Głos zabrał Burmistrz Piotr Curyk, który oznajmił, że jest to działka gminna o powierzchni 1,1200 ha, na której miała powstać biogazownia. Jednak firmie, która planowała tę inwestycję nie uda się jej zrealizować, dlatego zgodziła się zrezygnować z dzierżawy na rzecz firmy EKO-POWER-SYSTEM z Rawicza, która zamierza tu wykonać instalację fotowoltaiczną produkującą prąd elektryczny. Jest szansa, że ta inwestycja powstanie, więc wówczas byłaby to odpowiednio większa dzierżawa do gminy niż z gruntów rolnych. Stąd propozycja podjęcia tej uchwały, by móc zawrzeć z firmą umowę dzierżawy na okres 25 lat z możliwością przedłużenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Międzyborze.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr XXXV/221/2014 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Międzyborze głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

- sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Miejskiej w Pogorzeli
w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego,
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przedstawił projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr XXXV/222/2014 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad.13 Wolne głosy i wnioski.
Radny Ireneusz Szymałka zwrócił się z apelem do zebranych o pomoc w zgromadzeniu funduszy dla Piotrusia Łąkowskiego z Bułakowa, który od urodzenia jest ciężko chory. Chłopiec ma 18 miesięcy, jest skrajnym wcześniakiem, urodził się w 25 tygodniu ciąży, w chwili urodzenia ważył 770g. Wymaga ciągłego leczenia i rehabilitacji, co jest bardzo kosztowne. Aby wspomóc rodziców radny zaproponował, by na kolejnej sesji zrobić zbiórkę pieniędzy i przekazać część diety na pomoc choremu chłopcu.

Kierownik Posterunku Policji w Borku Wlkp. Jarosław Godniak poinformował, że pozostawia Przewodniczącemu wizytówki, na których widnieją numery telefonów komórkowych do dzielnicowych na terenie gminy Pogorzela i godziny dyżurów. Oznajmił, że od 24 stycznia br. w budynku urzędu, w pomieszczeniu, w którym dawniej znajdował się posterunek policji czynny jest punkt przyjęć interesantów, w którym pełnią dyżury policjanci i w razie jakichkolwiek problemów można się tam zgłosić w każdą środę w godzinach od 9:00 do 11:00 oraz w każdy piątek od 19:00 do 20:00.

Glos zabrała radna Donata Drukarczyk, która przedstawiła swoje sugestie na temat organizacji zajęć w okresie ferii zimowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli. Oznajmiła, że w poniedziałek 10 lutego odbywały się mistrzostwa Pogorzeli w FIFA (PS3), we wtorek miało być karaoke, a w środę zajęcia z plastyki, fotografii i tańca. W środę, zgodnie z planem dzieci przyjechały na godzinę 10:00 do domu kultury, nagle okazało się, że od godziny 10:00 dopiero kończone są mistrzostwa w FIFĘ. Od godziny 11:00 było dopiero karaoke, które miało odbyć się już we wtorek i dzieci czekały do godziny 12:00 lub 13:00 na rozpoczęcie zaplanowanych wcześniej środowych zajęć, które odbywały się właściwie wszystkie naraz. Niestety na zajęcia plastyczne dotarły tylko 4 osoby. Radna zwróciła uwagę, że nie rozumie dlaczego była tak zła organizacja, dlaczego np. mistrzostwa w FIFĘ nie zostały zakończone zgodnie z planem w poniedziałek.
Burmistrz Piotr Curyk oznajmił, że nie ma na dzisiejszej sesji dyrektora M-GOK Mariusza Ossowskiego ze względu na opiekę nad chorym dzieckiem, jednak przy najbliższej okazji dyrektor będzie musiał to wyjaśnić. Dodał, że dyrektor Ossowski informował go o tym, że musi przedłużyć mistrzostwa w FIFĘ, ponieważ zgłosiło się bardzo dużo chętnych, a nie spodziewał się tylu uczestników i pewnie stąd to wyniknęło.
Radna Donata Drukarczyk zauważyła, że niepotrzebnie dzieci musiały tak długo czekać, zwłaszcza, że każde dziecko z wioski musiało zostać przywiezione
i odwiezione przez rodziców.
Burmistrz zauważył, że dom kultury powinien wcześniej poinformować wszystkich o zmianie planów.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zauważył, że jest coraz więcej sygnałów, że w domu kultury źle się dzieje, więc trzeba będzie wyciągnąć jakieś konsekwencje w stosunku do dyrektora Ossowskiego.

Ad.14 Zamknięcie.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godzinie 16:30 zamknął XXXV sesję Rady Miejskiej w Pogorzeli.


Protokołowała:
Ewa Dorczyk
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2015-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional