Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/2013 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 21 sierpnia 2013r.

Protokół Nr 7/2013 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 21 sierpnia 2013r.

Numer protokołu: 7
Rok: 2013


W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto
w posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Sekretarz Jerzy Hejduk, Skarbnik Gminy Teresa Lempach, kierownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli Renata Tuszyńska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli Mariusz Ossowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli Włodzimierz Kogut.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.Analiza działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy – sprawozdania za rok 2010 i plany pracy na rok 2011.
4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – zima 2011.
5. Plan obchodów Dni Ziemi Pogorzelskiej.
6. Zapoznanie się z projektem „Założeń rozwoju Samorządowego Funduszu
Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o. jako jednego z instrumentów rozwoju
lokalnego”.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2011-2025,
- budżetu Gminy Pogorzela na rok 2011,
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zajęcie i korzystanie z nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej,
- uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Pogorzela,
- wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy najmu w trybie bezprzetargowym.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie.

Ad.1 Otwarcie.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Maria Kaczmarek o godzinie 12:00 dokonała otwarcia posiedzenia, powitała wszystkich radnych, pracowników Urzędu oraz zaproszonych gości. Odczytała proponowany porządek obrad posiedzenia, a następnie w związku z brakiem uwag poprosiła o jego przegłosowanie. Za przyjęciem porządku obrad radni głosowali jednogłośnie 6 głosami za.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Maria Kaczmarek wystąpiła do radnych o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji zaznaczając, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Z związku z brakiem uwag protokół został jednogłośnie 6 głosami przyjęty przez radnych.

Ad.3 Analiza działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy – sprawozdania za rok 2010 i plany pracy na rok 2011.
Na posiedzenie komisji przybyła pani Renata Tuszyńska – kierownik Biblioteki, Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli, która przedstawiła sprawozdanie z działalności biblioteki za rok 2010 jak stanowi załącznik do protokołu oraz plan pracy biblioteki na rok 2011 jak stanowi załącznik do protokołu.
Następnie dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli Mariusz Ossowski przedstawił sprawozdanie z działalności ośrodka kultury za rok 2010 jak stanowi załącznik do protokołu oraz plan pracy ośrodka kultury na rok 2011 jak stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4 Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – zima 2011.
Informację na temat organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych przedstawił dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Mariusz Ossowski jak stanowi załącznik do protokołu. Następnie plan ferii zimowych w Szkole Podstawowej omówił dyrektor Włodzimierz Kogut jak stanowi załącznik do protokołu. Informacje na temat organizacji ferii zimowych przez Gimnazjum w Pogorzeli odczytała przewodnicząca Komisji Maria Kaczmarek jak stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6 Zapoznanie się z projektem „Założeń rozwoju Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o. jako jednego z instrumentów rozwoju lokalnego”.
Projekt „Założeń rozwoju Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o. jako jednego z instrumentów rozwoju lokalnego” przedstawił sekretarz gminy Jerzy Hejduk zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Ad. 7 Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2011-2025,
Przewodnicząca Komisji Maria Kaczmarek przedstawiła opinie wydane przez Regionalna Izbę Obrachunkową dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela: Uchwałę Nr SO-0952/II/33/10/Ln/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pogorzela oraz Uchwałę Nr SO-0952/II/48/10/Ln/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr SO-0952/II/33/10/Ln/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pogorzela.
Skarbnik Gminy Teresa Lempach omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2011-2025. Dodała, że Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa wnioskowała o wykreślenie z załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w punkcie 3 zapisu „na wioskach” dotyczącego zamknięcia oddziałów przedszkoli i oddziałów szkoły podstawowej. Komisja Spraw społecznych również jednogłośnie zadecydowała o wykreśleniu powyższego zapisu.
Przewodnicząca Komisji Maria Kaczmarek po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2011-2025 poprosiła o jego zaopiniowanie. Radni 6 głosami za pozytywnie zaopiniowali powyższą uchwałę.

- budżetu Gminy Pogorzela na rok 2011,
Przewodnicząca Komisji Maria Kaczmarek przedstawiła opinie wydane przez Regionalna Izbę Obrachunkową dotyczące budżetu Gminy Pogorzela: Uchwałę Nr SO-0952/I/33/10/Ln/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pogorzela na 2011 rok oraz Uchwałę Nr SO-0951/75/D/10/Ln/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Pogorzela deficytu budżetu.
Wyjaśnienia do uchwały przedstawiła skarbnik gminy Teresa Lempach.
Przewodnicząca Komisji Maria Kaczmarek po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Pogorzela na rok 2011poprosiła o jego zaopiniowanie. Radni 6 głosami za pozytywnie zaopiniowali powyższą uchwałę.
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zajęcie i korzystanie z nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej,
Wyjaśnienia do uchwały przedstawił Burmistrz.
Następnie Przewodnicząca Komisji Maria Kaczmarek po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zajęcie i korzystanie z nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej zwróciła się do radnych o jego zaopiniowanie. Radni 6 głosami za pozytywnie zaopiniowali powyższą uchwałę.
- uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013,
Wyjaśnienia do uchwały przedstawił Burmistrz.
Przewodnicząca Komisji Maria Kaczmarek po przedstawieniu projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 zwróciła się do radnych o jego zaopiniowanie. Radni 6 głosami za pozytywnie zaopiniowali powyższą uchwałę.
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Pogorzela,
Wyjaśnienia do uchwały przedstawił Burmistrz.
Następnie Przewodnicząca Komisji Maria Kaczmarek po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Pogorzela zwróciła się do radnych o jego zaopiniowanie. Radni 6 głosami za pozytywnie zaopiniowali powyższą uchwałę.
- wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy najmu w trybie bezprzetargowym,
Wyjaśnienia do uchwały przedstawił Burmistrz.
Przewodnicząca Komisji Maria Kaczmarek po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Pogorzela zwróciła się do radnych o jego zaopiniowanie. Radni 6 głosami za pozytywnie zaopiniowali powyższą uchwałę.

Ad.7 Wolne głosy i wnioski.
W końcowej części posiedzenia Burmistrz omówił bieżące sprawy dotyczące gminy.

Ad.8 Zamknięcie
W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Maria Kaczmarek o godzinie 15:40 zamknęła posiedzenie komisji Rady Miejskiej.Protokołowała:
Ewa DorczykInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2013-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional