Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podatki » UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ. UMORZENIE ODSETEK ZA ZWŁOKĘ W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM I OD NIERUCHOMOŚCI

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ. UMORZENIE ODSETEK ZA ZWŁOKĘ W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM I OD NIERUCHOMOŚCI


WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku, gdy wniosek składa osoba fizyczna:
• Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę.

Załączniki:
• oświadczenie o aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej wnioskującego,
• potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej (jeśli jest we wspólnym gospodarstwie domowym osoba bezrobotna),
• udokumentowanie ponoszonych wydatków (przedłożyć do wglądu rachunki, np. za gaz, energię elektryczną, czynsz, telefon, koszty leczenia oraz inne),
• zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej (jeśli zachodzi taka sytuacja).
• oświadczenie o otrzymanej bądź nie otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularz informacji zgodnej z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. (dotyczy rolników).
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dokumenty zgodne z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (przedłożenie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, bądź złożenie oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy oraz oświadczenia o innej pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jaką otrzymano w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy) oraz kopie deklaracji podatkowych opatrzonych datownikiem Urzędu Skarbowego, a także kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego.

W przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna
• Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę (we wniosku należy podać pełną nazwę przedsiębiorcy, adres, siedzibę, nr NIP, REGON, PKD).

Załączniki:
• oświadczenie o otrzymanej pomocy w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem nazwy organu, od którego otrzymano pomoc oraz kwoty pomocy,
• bilans (za rok miniony),
• sprawozdanie kwartalne o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, deklaracja dla podatku od towarów i usług, pisemne wyjaśnienie dotyczące sytuacji ekonomicznej oraz określenie kierunku działania dla poprawy sytuacji finansowej.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. wymiaru podatków lub księgowości podatkowej.
Złożenie dokumentów: Parter pokój nr 1, Pokój nr 18.
Odbiór dokumentów: Pokój nr 18 lub wysyłka pocztą - listem poleconym za dowodem doręczenia
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje bez zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ ewidencyjny rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję. Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się wnioskodawcy na piśmie.

OPŁATY
Nie dotyczy

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli, który wydał decyzję, w terminie 14 dni o dnia doręczenia postanowienia stronie

DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z art. 67a, § 1 Ordynacji podatkowej - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a.
Osoba do kontaktu: Waścińska Mariola, Wroniak Barbara, tel. 065-5734-620
________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 67a § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Podatki
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-26
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional