Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podatki » ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM

ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM


WYMAGANE DOKUMENTY
• wniosek, wraz z uzasadnieniem, o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Załączniki:
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
• zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi przez notariusza odpisami stwierdzającymi wysokość tych wydatków
• oświadczenie bądź zaświadczenie że wydatki na tę inwestycję nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałem środków publicznych.
• dokument z Nadzoru Budowlanego stwierdzający oddanie obiektu do użytku w przypadku budowy, rozbudowy bądź przebudowy budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. wymiaru podatków.
Złożenie dokumentów: Pokój nr 18
Odbiór dokumentów: Pokój nr 18 lub wysyłka pocztą - listem poleconym za dowodem doręczenia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje bez zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ podatkowy rozpatruje złożony wniosek wraz z załącznikami i wydaje decyzję. Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się wnioskodawcy na piśmie.

OPŁATY
Nie dotyczy

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli, który wydał decyzję, w terminie 14 dni o dnia doręczenia stronie decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym - podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat.
Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ulga lub przeznaczenia ich na cele inne niż wskazano wyżej.

Osoba do kontaktu: Waścińska Mariola, tel. 065-5734-620 wew. 213
________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
Art. 13, ust. 1-4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Podatki
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional