Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podatki » UCHYLENIE / ZMIANA DECYZJI OSTATECZNEJ USTALAJĄCEJ WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

UCHYLENIE / ZMIANA DECYZJI OSTATECZNEJ USTALAJĄCEJ WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO


WYMAGANE DOKUMENTY
• Pisemna informacja o zmianie okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności (kupno nieruchomości, sprzedaż, darowizna, umowa dożywocia, postępowanie spadkowe, otwarcie działalności gospodarczej, wykreślenie działalności gospodarczej, oddanie budynków do użytku, powiększenie powierzchni budynków, zmiana miejsca zameldowania i in.) na druku IN-1, IR-1, IL-1
Załączniki:
• do wglądu dokument na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności (np. akt notarialny, rozwiązanie umowy dzierżawy, postanowienie sądowe o nabyciu spadku)
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli,
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. wymiaru podatków.
Złożenie dokumentów: Pokój nr 18
Odbiór dokumentów: Pokój nr 18 lub wysyłka pocztą - listem poleconym za dowodem doręczenia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje bez zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ podatkowy rozpatruje sprawę i wydaje decyzję. Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się stronie na piśmie.

OPŁATY
Nie dotyczy

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli, który wydał decyzję, w terminie 14 dni o dnia doręczenia stronie decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z art. 254 Ordynacji podatkowej - decyzja ostateczna ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych, mających wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego, obowiązujących w dniu wydania decyzji. Zmiana decyzji ostatecznej może dotyczyć tylko okresu, za który ustalono wysokość zobowiązania podatkowego. W/w przepis odnosi się do sytuacji, kiedy w ciągu roku podatkowego nastąpiły zmiany powodujące powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Obowiązkiem podatnika jest złożenie w UM w Pogorzeli pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, a także obowiązku organu podatkowego UM do dokonania zmian decyzji ustalającej dany podatek

Osoba do kontaktu: Waścińska Mariola, tel. 065-5734-620 wew. 213
________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
Art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Podatki
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional