Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podatki » WNIOSEK W SPRAWIE ULG PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM I OD NIERUCHOMOŚCI

WNIOSEK W SPRAWIE ULG PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM I OD NIERUCHOMOŚCI


WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek podatnika w zależności od ulgi z jakiej chce skorzystać może dotyczyć:
• odroczenia terminu płatności podatku
• rozłożenia na raty zaległości podatkowej.
2. Załączniki:
Dokumenty potwierdzające powołane we wniosku argumenty
Oświadczenie o aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dokumenty zgodne z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (przedłożenie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, bądź złożenie oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy oraz oświadczenia o innej pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jaką otrzymano w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej
Złożenie dokumentów: Parter pokój nr 1 lub Pokój nr 18 .
Odbiór dokumentów: Pokój nr 18 lub wysyłka pocztą - listem poleconym za dowodem doręczenia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji w żądanej sprawie lub decyzja odmowna.

OPŁATY
Nie dotyczy

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli, który wydał decyzje, w terminie 14 dni o dnia doręczenia stronie decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE
1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę,
podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy – zgodnie z art. 140 -
Ordynacja podatkowa.
2. Złożony wniosek musi posiadać uzasadnienie żądania strony.
Dołączone załącznik muszą potwierdzać zawarte we wniosku uzasadnienie.
3. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia
w organie podatkowym.
4. Złożenie wniosku nie wstrzymuje zapłaty podatku.

Osoba do kontaktu: Waścińska Mariola, Wroniak Barbara tel. 065-5734-620

________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
Art. 48 § 2, art. 67 a § 1,2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.).
Art. 5, art.11 ustawy z dn. 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r Nr 59, poz. 404 z późn. zm. )

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Podatki
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-26
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional