Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ochrona środowiska » ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH


WYMAGANE DOKUMENTY
- Wniosek
- Załączniki:
- zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych,
- zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, ( składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”)
- dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
- potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do terenu, na którym położona jest baza transportowa wnioskodawcy (odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy itp.)
- kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych w prowadzonej działalności,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. Ochrony Środowiska
Złożenie dokumentów: Pokój nr 6
Odbiór dokumentów: Pokój nr 6

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Ustawowy 30 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja

OPŁATY
Wniosek podlega opłacie skarbowej:
w wysokości 107 zł.
Opłatę należy uiszczać na konto Urzędu Miasta Pogorzeli
Nr 56 8678 0005 0030 0300 1081 0001
lub w Kasie Urzędu, w godz.: od 7:00 do 15:00

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli, w terminie 14 dni o dnia doręczenia postanowienia stronie.

PODSTAWA PRAWNA
art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r poz. 391 ze zm.)
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Ochrona środowiska
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional