Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ochrona środowiska » DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, który powinien zawierać:
 poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (3x)
 kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
 wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (3x),
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. Ochrony Środowiska
Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 6
Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 6

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
DECYZJA
OPŁATY
Wniosek podlega opłacie skarbowej:
w wysokości 205 zł.
Opłatę należy uiszczać na konto Urzędu Miasta Pogorzeli
Nr 56 8678 0005 0030 0300 1081 0001
lub w Kasie Urzędu, w godz.: od 7:00 do 15:00

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli, w terminie 14 dni o dnia doręczenia postanowienia stronie

DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 71 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Ochrona środowiska
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional