Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ochrona środowiska » DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


WYMAGANE DOKUMENTY

  1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
  2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

  3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karta informacyjna przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po 3 egzemplarze:

  4. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egzemplarze;

5. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej- 3 egzemplarze;

6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 1 egzemplarz.

Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, oraz wypis z rejestru przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru.

7. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia, jeśli plan ten został uchwalony.

8. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji:

koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

9. W przypadku przedsięwzięć wymagających  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2031), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

10. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza wraz z dowodem uiszczenia opłaty w wysokości 17 zł

11. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł.MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. Ochrony Środowiska
Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 6
Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 6

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
DECYZJA
OPŁATY
Wniosek podlega opłacie skarbowej:
w wysokości 205 zł.
Opłatę należy uiszczać na konto Urzędu Miasta Pogorzeli
Nr 56 8678 0005 0030 0300 1081 0001
lub w Kasie Urzędu, w godz.: od 7:00 do 15:00

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli, w terminie 14 dni o dnia doręczenia postanowienia stronie

DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2017

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Ochrona środowiska
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional