Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Szkolnictwo » POSTĘPOWANIE W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I ZASIŁKU SZKOLNEGO

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I ZASIŁKU SZKOLNEGO


Informacja – pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia szkolne, zasiłek szkolny - rok szkolny 2013/2014
Od początku września 2013 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014. Realizacją świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zajmuje się Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Pogorzeli.
Termin przyjmowania wniosków o stypendium szkolne upływa 15 września 2013 r. Wniosek składa się jeden raz w roku.
Pomoc kierowana jest do uczniów pochodzących ze środowisk o niskim statusie materialnym Jej celem jest zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej.
O stypendia szkolne ubiegać się mogą uczniowie zamieszkali na terenie gminy Pogorzela znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Np., jeżeli wniosek składany jest w miesiącu wrześniu, należy przedstawić dochody rodziny za miesiąc sierpień. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 456 zł na osobę w rodzinie. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawiania faktur potwierdzających celowość wydatków.
Szczegółowych informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych udziela:
Jolanta Banaszek – Dyrektor GZOEiAO w Pogorzeli, tel. 65-5734190 godz. 8°°- 14°°.
Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2013 r. w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela

WYMAGANE DOKUMENTY
• wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
• wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego,
• druk – zaświadczenie o pobieraniu nauki,
• druk – upoważnienie ( w przypadku ucznia pełnoletniego w rodzinie ).MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. Dyrektor GZOEiAO
Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 3
Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 3

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Termin składania wniosków upływa dnia 15 września danego roku szkolnego.
Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Odpowiedź na wniosek, wydana decyzja.

OPŁATY
Złożenie wniosku oraz wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dni od daty doręczenia

DODATKOWE INFORMACJE
Stypendium szkolne przeznaczone jest dla dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do czasu ukończenia realizacji nauki, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art. 64 § 2 kodeks postępowania administracyjnego, nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”,
• Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/185/09 z dnia 17 lipca 2009 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pogorzela
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm. )

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Szkolnictwo
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Sławomir Walczak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie