Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI


Pogorzela, dnia 07.11.2013r.
OŚ.6220.07.04.2013


OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI

Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art.63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, w dniu 07.11.2013r. wydał Postanowienie znak OŚ.6220.07.03.2013 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą z wykorzystaniem istniejącej obory, likwidacji płyty obornikowej, budowie płyty obornikowej oraz zbiornika na gnojówkę, na działce nr 227 obr. Kromolice. Inwestor : Stróżyńska Barbara i Stróżyński Andrzej, zam. Kromolice 35, 63 – 860 Pogorzela. Na niniejsze Postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63 – 860 Pogorzela, biuro nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2013-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie