Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE

OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE


Pogorzela, dnia 04.06.2013r.

OŚ. 6220.05.02.2013

OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Burmistrz Pogorzeli w dniu 04.06.2013r. wydał Decyzję OŚ.6220.05.01.2013 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej Kaczagórka, gmina Pogorzela”
Uzasadnienie:
W dniu 22 maja 2013r. do Urzędu Miejskiego w Pogorzeli wpłynął wniosek złożony przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej Kaczagórka, gmina Pogorzela” .
Przeanalizowano skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją czas trwania, zasięg oraz odwracalność oddziaływania, wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z jej eksploatacją, usytuowanie przedsięwzięcia.
Jak wynika z przedłożonego dokumentu tj. karty informacyjnej, przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PCV o średnicy 110 mm z przyłączami do budynków położonych w miejscowości Kaczagórka, gmina Pogorzela, powiat gostyński, województwo wielkopolskie. Siec włączona zostanie do istniejącego przewodu wodociągowego, doprowadzającego wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Małgowie. Projektowane rurociągi wodociągowe wykonywane będą metodą tradycyjną – w wykopie otwartym na głębokości 1,40 – 1,60 m. Projektowana sieć wodociągowa umożliwi dostawę wody pitnej i zabezpieczenie ppoż. dla mieszkańców cz. miejscowości Kaczagórka. Teren objęty inwestycją stanowią głównie drogi polne. W terenie zabudowanym przebieg trasy planowanego uzbrojenia zlokalizowany jest w trasie istniejących dróg polnych. Na trasie planowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody ani żadna roślinność chroniona prawem. Po zakończeniu i zrealizowaniu inwestycji miejsce prowadzenia robót budowlanych zostanie przywrócone do stanu pierwotnego. Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, nie powoduje zmiany stosunków wodnych występujących w gruncie, nie powoduje też zmian w ukształtowaniu terenu. Szczelność sieci wodociągowej zapewni ochronę ziemi i wód podziemnych. Ogólne oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji.
Ponad to, uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowego przedsięwzięcia nie można zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). W związku z tym dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za Pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania decyzji.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional