Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Pogorzela, dnia 14.05.2013r.

OŚ. 6220.04.02.2013

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam

że w dniu 07 maja 2013r. na wniosek Inwestora: „PATOM” S.C. Zakład Mechaniki Pojazdowej Paweł Adamek, Tomasz Piniewski, ul. Gostyńska 31a, 63 – 860 Pogorzela
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. :„Rozbudowa warsztatu samochodowego o nowy budynek warsztatowy wraz z myjnią samochodową w m. Pogorzela, ul. Gostyńska 31a, gm. Pogorzela (działka 57/2)”
Inwestycja planowana jest na działce nr ewid. 57/2 będącej własnością inwestora.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Planowaną budowę należy zakwalifikować zgodnie z § 3 ust 1 pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)
W związku z tym działając na podstawie art. 63 i 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w dniu 14 maja 2013r. Burmistrz Pogorzeli wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualny zakres raportu.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2013-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional