Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrVII/40/2007

Uchwała nrVII/40/2007

Numer uchwały: 40
Numer sesji: 7
Rok: 2007

U C H W A Ł A NR VII/40/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 maja 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2007
 
 
     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
 
 
 § 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.000,00 jak w załączniku Nr 1  
    do niniejszej uchwały
2. Planowanie dochody po zmianach wynoszą 9.930.583,00.
 
 
§ 2
 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.1. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 10.338.156,00
   2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
        1) wydatki bieżące w wysokości                                9.667.626,00
             w tym na :

    a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń        4.757.315,00                                                                                  2) wydatki majątkowe określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały i wynoszą   670.530,00

3. Dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2007 rok określa załącznik Nr 3 i wynoszą 1.913.727,00
 
       
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-03
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie