Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Pogorzela przez organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Pogorzela przez organizacje pozarządowe


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/121/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” Burmistrz Pogorzeli ogłasza :

Otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych gminy Pogorzela
przez organizacje pozarządowe

I. Rodzaj zadania:


1. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z
zakresu lekkoatletyki dla mieszkańców gminy Pogorzela:
- wysokość środków na realizację zadania w 2013 r. – 3.000 zł.
- ostateczny termin składania ofert : 31 stycznia 2013 r.
- wysokość środków na realizację zadania w 2012 r.: 2.500 zł.
b) Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno – sportowych kierowanych do mieszkańców gminy Pogorzela w zakresie strzelectwa:
- wysokość środków na realizację zadania w 2013 r. – 1.000 zł.
- ostateczny termin składania ofert : 31 stycznia 2013 r.
- wysokość środków na realizację zadania w 2012 r.: 1.000 zł

c) Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz w
zakresie piłki nożnej seniorów dla mieszkańców gminy
Pogorzela:
- wysokość środków na realizację zadania w 2013 r. – 46.000 zł.
- ostateczny termin składania ofert : 31 stycznia 2013 r.
- wysokość środków na realizacje zadania w 2012 r. : 44.000 zł

2. W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych

a) na prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych i doradczych skierowanych do organizacji posiadających osobowość prawną oraz grup nieformalnych w zakresie projektowania wspólnych przedsięwzięć i pozyskiwania środków na ich realizację.
b/ na udzielenie dotacji organizacjom posiadającym osobowość prawną jak i grupom nieformalnym na realizację zadań, które przyczynia się do budowania aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego
- wysokość środków na realizację zadania w 2013 r. – 2.500,-zł
- ostateczny termin składania ofert : 31 stycznia 2013 r.
- wysokość środków na realizację w 2012 r. : 2.500,- zł

II. Warunki realizacji zadania
1. W konkursie mogą uczestniczyć prowadzące na terytorium gminy Pogorzela działalność na rzecz mieszkańców gminy:
 organizacje pozarządowe,
 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów,
 jednostki organizacyjne podlegające organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.
2. Oczekiwany termin realizacji: 2013 rok,
3. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert.
4. Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W przypadku równoważnych ofert zastrzega się możliwość podzielenia środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania pomiędzy oferty uznane za najkorzystniejsze.
5. Dotacja zostanie przekazana na wskazane w ofercie konto.
6. Wybrany oferent będzie zobowiązany do rozliczenia dotacji w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. 264 poz. 2207)

III. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

IV. Termin i procedura składania ofert :

1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli,
63-860 Pogorzela ul. Rynek 1 w Sekretariacie Urzędu,
w nieprzekraczalnym terminie określonym dla każdego rodzaju zadań.
2. Korespondencję dotyczącą konkursu ofert należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Pogorzeli , 63-860 Pogorzela ul. Rynek 1.
3. Oferty należy składać według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. Nr 264 poz. 2207) Druki ofert są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli. Oferty niezgodne z wzorem pozostaną bez rozpatrzenia.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie; koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie.
5. Na każdy rodzaj zadania można złożyć jedną ofertę. Ten sam oferent może złożyć oferty na realizację więcej niż jednego rodzaju zadań, przy czym oferty nie mogą się powtarzać i dla każdego rodzaju zadań należy złożyć ją odrębnie.
6. Oferta złożona po wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

V. Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu
wyboru oferty:

1. Otwarcie ofert nastąpi w ciągi 14 dni po terminie składania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa sporządzając pisemny protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona tylko jedna oferta. Ostatecznego wyboru ofert dokona Burmistrz Pogorzeli.VI. Kryteria wyboru oferty:

Lp. Kryterium pkt
1) Oferent jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, której celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego 0-20
2) Cele statutowe oferenta są zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert na 2011 rok 0-10
3) Oferent złożył kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu 0-20
4) Oferent załączył ramowy program realizacji zadania 0-10
5) Oferent złożył ofertę zgodną z rodzajem zadania określonego w ogłoszeniu, spełniającą warunki realizacji zadania 0-20

6) Oferent przewidział na realizację zadania udział własnych środków finansowych 0-25
7) Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta zapewniają wykonanie zadania 0-20
8)
Doświadczenie oferenta w realizacji ww. zadania lub podobnego przedsięwzięcia, ewentualne rekomendacje 0-25

9)
Kalkulacja kosztów realizacji zadania adekwatna do zakresu rzeczowego zadania 0-20
10) Możliwość realizacji zadania przez oferenta zgodnie z określonymi warunkami 0-20
11) Wkład pracy społecznej (wolontariat) w realizację zadania 0-10
12) Udział partnerów w realizacji projektu 0-10
13)
Potencjalna atrakcyjność dla uczestników, ilość osób, do których jest kierowana realizacja zadania 0- 25

Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania tego zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem/osobą fizyczną lub prawną. Podmiot składający ofertę może wskazać również inne podmioty partnerskie, uczestniczące w realizacji zadania, wskazując jednocześnie części zadanie przez nie realizowane.
Burmistrz Pogorzeli zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

BURMISTRZ POGORZELI
/-/ Piotr CurykInformacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Włodzimierz Kulski
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-10
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional