Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVIII/ 105 /2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 7 września 2012 roku w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczeniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Pogorzela.

UCHWAŁA Nr XVIII/ 105 /2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 7 września 2012 roku w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczeniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Pogorzela.

Numer uchwały: 105
Numer sesji: 18
Rok: 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Pogorzela na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, tryb postępowania o jej udzielenie, sposób rozliczania i kontroli prac, przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności gminy.


§ 2.1. Z budżetu Gminy Pogorzela może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1, ustalonych na podstawie pozwolenia właściwego Konserwatora Zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku.
2. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.
3. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków.


§ 3.1. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach,
które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
7) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
8) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania
prac i robot przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1 - 7,
9) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
i odgromowej.
2. Dotacja nie może zostać udzielona:
1) jeżeli nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,
2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez gminę i inne uprawnione
podmioty przekroczyłaby wysokość 100% nakładów koniecznych na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
3) na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej i uzyskania innych
dokumentów koniecznych do rozpoczęcia i przeprowadzenia prac,
4) w kwocie wyższej niż 30% wartości koniecznych udokumentowanych
nakładów.

§ 4. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o uzyskanie dotacji zobowiązane są
do złożenia pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do Burmistrza Pogorzeli
w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego przeprowadzenie
zaplanowanych prac.
2. W przypadku nie rozdzielenia wszystkich środków przeznaczonych na dotacje
w danym roku, można dodatkowo składać wnioski o udzielenie dotacji do
30 sierpnia.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac lub robót w roku
złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku należy
dołączyć:
1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do
władania zabytkiem,
3) pozwolenie właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
5) informacje o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.
4. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku
ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
5. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 5. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się
następujące kryteria:
1) promowanie kultury oraz historii gminy - preferowane są obiekty wzbogacające
ofertę turystyczną i kulturalną Gminy,
2) stan zachowania obiektu,
3) fakt kontynuowania prac,
4) wysokość zaangażowania własnych środków.

§ 6. Rozpatrzony i zaakceptowany przez Burmistrza Pogorzeli wniosek o dotację stanowi podstawę zaplanowania kwoty dotacji w projekcie budżetu na dany rok budżetowy.

§ 7. Dotacje przyznaje Rada Miejska na wniosek Burmistrza Pogorzeli.

§ 8.1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin jej płatności,
3) tryb kontroli wykonywanej umowy,
4) sposób i warunki rozliczenia udzielonej dotacji,
5) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do końca roku budżetowego.

§ 9. Podmioty uprawnione otrzymujące dotacje z budżetu Gminy Pogorzela zobowiązane są do informowania o tym fakcie opinie publiczną.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional