Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVIII/104/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 7 września 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu o numerze POKL.09.01.02-30-034/12 pod tytułem „Nauka z indywidualizacją” złożonego i wyłonionego w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz

Uchwała Nr XVIII/104/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 7 września 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu o numerze POKL.09.01.02-30-034/12 pod tytułem „Nauka z indywidualizacją” złożonego i wyłonionego w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz

Numer uchwały: 104
Numer sesji: 18
Rok: 2012

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się i przystępuje do realizacji projektu o numerze POKL.09.01.02-30-034/12 pod tytułem „Nauka z indywidualizacją” złożonego i wyłonionego w naborze wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 77.959,80 zł słownie ( złotych siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć 80/100 ) termin realizacji 3.09.2012 r. do 28.06.2013 r..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Burmistrz Pogorzeli przedkłada projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pod tytułem „Nauka z indywidualizacją” nr POKL.09.01.02-30-034/12, który został przyjęty do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w dniu 08.06.2012 r.
Projekt „Nauka z indywidualizacją” obejmuje 80 uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej
w Pogorzeli w roku szkolnym 2012/2013.

Projekt przewiduje realizację zajęć dla:
1. uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji
(16 uczniów),
2. uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (16 uczniów),
3. uczniów szczególnie uzdolnionych matematyczno – przyrodniczo w celu rozwinięcia zainteresowań
(16 uczniów),
4. uczniów szczególnie uzdolnionych z języków obcych (8 uczniów),
5. uczniów szczególnie uzdolnionych artystyczno-plastycznie (24 uczniów).

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, wykształcenie podstaw wzajemnego szacunku i partnerskich relacji.

Przez realizację projektu uzyskane zostaną: doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej
w pomoce naukowe w kwocie 52.544,00 zł, meble szkolne w kwocie 7.415,80 zł oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów objętych projektem 18.000,00 zł.

Łącznie Gmina Pogorzela uzyska dofinansowanie na realizacje projektu w okresie od 20.09.2012 r. do 20.06.2013 r. w kwocie 77.959,80 zł.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marek Bruczyński
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional