Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XVI/95/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

UCHWAŁA NR XVI/95/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Numer uchwały: 95
Numer sesji: 16
Rok: 2012

Na podstawie art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1
Postanawia się utworzyć wraz z Gminą Bojanowo, Gminą Gostyń, Gminą Jutrosin, Gminą Krobia, Gminą Krzemieniewo, Gminą Krzywiń, Miastem Leszno, Gminą Lipno, Gminą Miejska Górka, Gminą Osieczna, Gminą Pakosław, Gminą Pępowo, Gminą Pogorzela, Gminą Poniec, Gminą Rawicz, Gminą Rydzyna, Gminą Śmigiel, Gminą Święciechowa i Gminą Wijewo związek międzygminny pod nazwą :
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

§ 2
Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dla realizacji zadań własnych miast i gmin regionu leszczyńskiego powstała idea stworzenia związku międzygminnego, którego celem będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy współudziale wielu gmin daje możliwości obniżenia kosztów realizacji tego zadania, jak również pozwala na efektywniejsze ich wykorzystanie.
Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność przepisów jak również stopień ich złożoności, zainspirowały gminy z regionu leszczyńskiego do podjęcia w tym zakresie wspólnej inicjatywy, której efektem jest idea powołania związku międzygminnego.
Nadto funkcjonowanie związku międzygminnego zasadniczo zwiększa zdolność pozyskiwania kapitału finansowego na realizację potencjalnych inwestycji tworzących zintegrowany, nowoczesny system gospodarki odpadami.

Mając powyższe na względzie Burmistrz Pogorzeli prosi o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Szymczak-Figielek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie