Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XIV/80/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia prawa służebności na działce nr 276 w Kromolicach.

UCHWAŁA Nr XIV/80/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia prawa służebności na działce nr 276 w Kromolicach.

Numer uchwały: 80
Numer sesji: 14
Rok: 2012

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651
z późn. zm.)


Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz posadowienia stacji transformatorowej na działce nr 276 w Kromolicach na rzecz firmy ENEA Operator Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Firma ENEA Operator Sp. z o.o. w celu poprawy jakości świadczonych usług, zaprojektowała pobudowanie na działce nr 276 w Kromolicach słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z kablowymi liniami zasilającymi SN15kV nN 0,4 kV.
Ustanowienie prawa służebności przesyłu na przedmiotowej działce ograniczać się będzie do umożliwienia swobodnego dojścia i dojazdu do działki, posadowienia stacji transformatorowej oraz umożliwienia prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontów, modernizacji, dokonywania kontroli i przeglądów, napraw awaryjnych i konserwacyjnych
a także wymiany urządzeń i przewodów oraz wprowadzanie nowych obwodów.
Pobudowanie wyżej opisanych urządzeń spowoduje ustabilizowanie napięcia w sieci energetycznej w miejscowości Kromolice dlatego ustanowienie służebności przesyłu jest
w pełni uzasadnione.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie