Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/79/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Kromolicach

Uchwała Nr XIV/79/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Kromolicach

Numer uchwały: 79
Numer sesji: 14
Rok: 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 59 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), po uzyskaniu opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2012 r. Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. następuje likwidacja Szkoły Filialnej w Kromolicach.

§ 2. Zapewnia się uczniom likwidowanej Szkoły Filialnej w Kromolicach możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli, zgodnie z obwodem ustalonym przez Gminę Pogorzela.

§ 3. Obwód likwidowanej szkoły obejmie Szkoła Podstawowa w Pogorzeli.

§ 4. Mienie ruchome znajdujące się w likwidowanej jednostce zgodnie z protokółem zdawczo-odbiorczym przejmie Szkoła Podstawowa w Pogorzeli.

§ 5. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Burmistrz Pogorzeli, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy przekazać Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

§ 6. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Pogorzela.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić
o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła może być zlikwidowana po uzyskaniu opinii kuratora oświaty.
W dniu 28 lutego 2012 r. Rada Miejska w Pogorzeli podjęła Uchwałę Nr XIII/75/2012 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kromolicach. Główną przesłanką uzasadniającą likwidację jest mała liczba dzieci w szkole, a co za tym idzie wysokie koszty utrzymania placówki w przeliczeniu na jednego ucznia, czego dowodzi analiza finansowa placówek oświatowych w Gminie Pogorzela oraz zły stan techniczny budynku szkoły wymagający dużych nakładów finansowych na przeprowadzenie remontu. Szkoła Filialna w Kromolicach jest najmniej liczebną szkołą spośród szkół prowadzonych przez Gminę Pogorzela i stan ten nie ulegnie zmianie, co wynika z danych Ewidencji Ludności Gminy Pogorzela.
Podejmowane działania przez organ prowadzący są zgodne z art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Gmina Pogorzela, rozpoczynając procedurę likwidacji Szkoły Filialnej w Kromolicach, wypełniła dyspozycje cytowanego na wstępie art. 59 ustawy o systemie oświaty poprzez:
1. W dniu 03 lutego 2012 r. w budynku szkoły odbyło się zebranie rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Filialnej w Kromolicach, które miało na celu poinformowanie rodziców o zamiarze likwidacji. Z odbytego zebrania został sporządzony protokół i lista obecności uczestniczących w zebraniu rodziców.
2. Podjęcie Uchwały Nr XIII/75/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kromolicach. Uzasadnienie do w/w Uchwały zawierało szczegółowy opis przyczyn podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji, zapewnienie możliwości kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Pogorzeli, zapewnienie bezpłatnego dowozu, sytuację zatrudnionych tam nauczycieli.
3. Pisemne imienne poinformowanie rodziców uczniów szkoły o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Kromolicach.
4. Przekazanie Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty Uchwały Nr XIII/75/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kromolicach oraz Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Pogorzeli z prośbą o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.
5. Zapewnienie uczniom likwidowanej Szkoły Filialnej w Kromolicach nauki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli. Po podjęciu uchwały o likwidacji Szkoły Filialnej
w Kromolicach organ prowadzący zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ponownie ustali sieć szkół publicznych dostosuje obwody szkół po likwidacji.
6. Uzyskanie od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kromolicach. Wielkopolski Kurator Oświaty pismem nr DL.542.1.60.2012 z dnia 7 marca 2012 r. pozytywnie zaopiniował likwidację z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoły Filialnej w Kromolicach.
7. Uzyskanie od Zarządu Oddziału ZNP w Pogorzeli pismem z dnia 16 marca 2012 pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

Uchwała w przedmiocie likwidacji Szkoły Filialnej w Kromolicach powinna zostać podjęta w takim czasie, aby zgodnie z przepisami prawa oświatowego przeprowadzić procedury rozwiązania stosunku pracy z zatrudnionymi tam nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional