Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XIV/78/ 2012 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Gostyń zadania publicznego w zakresie zapewnienia dziennej opieki, specjalistycznych zajęć terapeutycznych oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych i socjalnych osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu.

UCHWAŁA NR XIV/78/ 2012 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Gostyń zadania publicznego w zakresie zapewnienia dziennej opieki, specjalistycznych zajęć terapeutycznych oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych i socjalnych osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu.

Numer uchwały: 78
Numer sesji: 14
Rok: 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. W sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 1586)
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie zapewnienia dziennej opieki, specjalistycznych zajęć terapeutycznych oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych i socjalnych osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadań, o których mowa w § 1, ustala porozumienie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e 
W Gostyniu działa Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej , a także ich integracji społecznej.
Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586), jeżeli gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby nie prowadzi tego typu placówki, wówczas osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę lub powiat, któremu odpowiedni organ powierzył w drodze porozumienia realizację zadania publicznego.
Gmina Pogorzela nie prowadzi i dotychczas nie zlecała prowadzenia środowiskowego domu samopomocy innej gminie.
W poprzednich latach 4 osoby z terenu gminy Pogorzela korzystały ze wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu.
Z rozeznania środowiska gminy Pogorzela wynika, że istnieje potrzeba zapewnienia dziennej opieki
w środowiskowym domu samopomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi.
W celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej tych osób, a także integracji społecznej ze środowiskiem, w którym żyją, wskazane jest objęcie tej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu.
Wobec powyższego przyjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Renata Sierszulska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional