Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XIII/77/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/187/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Farma Wiatrowa Pogorzela II”

UCHWAŁA Nr XIII/77/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/187/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Farma Wiatrowa Pogorzela II”

Numer uchwały: 77
Numer sesji: 13
Rok: 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami )

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala , co następuje :

§ 1.
1. Przystępuje się do zmiany uchwały Nr XXVIII/187/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa Pogorzela II”
2. Zmiana uchwały dotyczy zmniejszenia obszaru objętego planem w obrębach ewidencyjnych wsi: Wziąchów – Paradów i Małgów, gmina Pogorzela, określonego w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVIII/187/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 roku.

§ 2. Granice obszaru objętego zmianą określają: załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Pozostałe ustalenia uchwały Nr XXVIII/187/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa Pogorzela II” pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Zmiana uchwały Nr XXVIII/187/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Farma Wiatrowa Pogorzela II” dotyczy ograniczenia zakresu opracowania planu miejscowego w obrębie wsi; Wziąchów-Paradów i Małgów.
Ograniczenie zakresu wynika z rezygnacji z lokalizacji elektrowni wiatrowej, której zasięg oddziaływania wykraczał poza obszar gminy Pogorzela i nie został uwzględniony w planie sąsiedniej gminy Koźmin. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w planie uwzględnić należy lokalizację turbin wiatrowych łącznie z ich potencjalnym zasięgiem oddziaływania.

Plan miejscowy opracowany w granicach objętych uchwałą Nr XXVIII/187/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Farma Wiatrowa Pogorzela II” wprowadziłby niepotrzebne ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, na których nie przewiduje się obecnie lokalizacji turbin wiatrowych.
Dlatego też proponowana zmiana obszaru opracowania planu jest zgodna z interesem Gminy oraz właścicieli tych terenów.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Wierzbicki
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2012-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional