Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/75/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kromolicach

Uchwała Nr XIII/75/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kromolicach

Numer uchwały: 75
Numer sesji: 13
Rok: 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1561 ze zm.), oraz art. 59 ust. 1, 2 i 7 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2011/2012,
tj. z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoły Filialnej w Kromolicach 1.
2. W przypadku likwidacji o której mowa w ust. 1 uczniowie zlikwidowanej szkoły będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Pogorzeli.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Pogorzeli do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu likwidacji szkoły, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów
i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wydanie stosownej opinii dotyczącej likwidacji placówki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie

Przepis art. 59 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 ze zm.) stanowi, że szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Oprócz powyższego wymogu, organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty.
W świetle art. 5c pkt 1 cytowanej na wstępie ustawy, dla Szkoły Filialnej
w Kromolicach, organem prowadzącym jest Rada Miejska w Pogorzeli.
Procedura likwidacji Szkoły Filialnej w Kromolicach rozpoczyna się od podjęcia uchwały wyrażającej zamiar likwidacji tej szkoły, która jednocześnie zobowiązuje Burmistrza Pogorzeli do prowadzenia postępowania przewidzianego w art. 59 ust. 1, 2 i 7 ustawy o systemie oświaty.
Podjęcie przez Radę Miejską w Pogorzeli uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kromolicach jest uzasadnione przewidywanym w najbliższych latach niżem demograficznym, złym stanem technicznym budynku, wymagającym remontu oraz dużymi kosztami utrzymania szkoły w porównaniu do liczby uczęszczających do niej uczniów.
W szkole tej są dwa oddziały, a zajęcia odbywają się w klasie łączonej.
Na podstawie danych z Ewidencji Ludności liczba uczniów wygląda następująco:
Klasa I Klasa II
- 2011/2012 - 13 uczniów - 6 - 7
- 2012/2013 - 12 uczniów - 6 - 6
- 2013/2014 - 10 uczniów - 4 - 6
- 2014/2015 - 8 uczniów - 4 - 4
- 2015/2016 - 8 uczniów - 4 - 4
- 2016/2017 - 13 uczniów - 9 - 4
- 2017/2018 - 14 uczniów - 5 - 9
- 2018/2019 - 9 uczniów - 4 - 5
Liczba dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły z klas I - II wynosi 13,
z czego do Szkoły Filialnej w Kromolicach uczęszcza 10. Pozostałe dzieci uczą się w innych szkołach.
W szkole tej pracuje 5 nauczycieli, średnia etatu nauczyciela 1,33, sprzątaczka w wymiarze 0,5 etatu.
Plan wydatków budżetu na 2012 r. zamknął się w kwocie 124.754,00, co
w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi 12.475,00 zł.
Gmina zapewni uczniom zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Kromolicach kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej w Pogorzeli. Szkoła ta posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną do nauki. Jest to szkoła z dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi, pracowniami komputerowymi z dostępem do internetu, posiada halę sportową, bibliotekę z bogatym księgozbiorem, stołówkę oraz świetlicę.
Dojeżdżającym dzieciom zapewniony będzie bezpłatny transport szkolnymi autobusami i z tego tytułu nie zwiększą się koszty, gdyż dowożone są już z tej miejscowości dzieci do klas wyższych Szkoły Podstawowej w Pogorzeli.
Szkoła Podstawowa w Pogorzeli posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i zapewni uczniom dobry i wszechstronny rozwój.
W razie podjęcia decyzji o likwidacji Szkoły Filialnej w Kromolicach, sytuacja zatrudnionych tam nauczycieli przedstawia się następująco: na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela jednej osobie mającej uprawnienia emerytalne przysługuje odprawa w wysokości 6-cio miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i 3 miesięczna odprawa emerytalna. Pozostali nauczyciele posiadają już zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Pogorzeli.
Stosownie do art. 59 ust. 1, 2 i 7 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkołę może dokonać likwidacji szkoły przy zachowaniu określonej procedury: co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanej likwidacji szkoły organ prowadzący występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty wraz z uchwałą o zamiarze likwidacji (do 29 lutego 2012 r.) oraz zawiadamia rodziców o planowanych zmianach. Po uzyskaniu opinii Kuratora Oświaty organ prowadzący ( Rada Miejska w Pogorzeli) podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji.
W związku z powyższym uważam uchwałę za zasadną.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2012-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional