Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XIII/74/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników” w Pogorzeli, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela.

UCHWAŁA NR XIII/74/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników” w Pogorzeli, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela.

Numer uchwały: 2012/13/74
Numer sesji: 13
Rok: 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5c pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1. W Przedszkolu Samorządowym „ Raj Psotników” w Pogorzeli zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

§ 2. Opłacie podlegają świadczenia realizowane w przedszkolu w czasie przekraczającym wskazany w § 1 wymiar godzin, które obejmują:
1. Realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
a) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
b) zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczającym światem.
c) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania.
d) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka.
2. Organizowanie zajęć sportowych .
3. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3.1. Koszt za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w § 2, ustala się w wysokości 0,1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2001r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.1679 ze zm.), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.
2. Zwiększenie wysokości stawki godzinowej następować będzie wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalona jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1, deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
4. W przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2, w czasie przekraczającym czas deklarowany przez rodziców, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę naliczana jest opłata zgodnie ze stawką, o której mowa w ust.1.
5. Opłaty, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, realizowanych przez inne podmioty niż przedszkole.

§ 5. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie kalkulacji kosztów uwzględniającej normy żywieniowe.

§ 6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

§ 7. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 8. Postanowienia niniejszej uchwały dotyczą również oddziałów przedszkolnych w Głuchowie i w Kromolicach realizujących świadczenia, o których mowa w § 2.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/214/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 04 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

Uzasadnienie

Z dniem 1 września 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991) doprecyzowując przepisy związane z wychowaniem przedszkolnym, a w szczególności z ustaleniem odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, oraz za korzystanie z wyżywienia w tych przedszkolach.
Znowelizowany art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty obliguje organy prowadzące do ustalenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego. W projekcie uchwały wyszczególnione są świadczenia opiekuńczo - wychowawcze udzielane przez przedszkole, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z tym ustala się wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole:
za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, (przekraczających wymiar 5 godzin dziennie), ustala się opłatę w wysokości 0,1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.
Specyfika zajęć z religii uzasadnia prawo rodziców dzieci do bezpłatnego nauczania

Gmina, ustalając wysokość opłat za świadczenia w przedszkolach, nie może domagać się od rodziców dzieci odpłatności za naukę religii bez uwzględnienia szczególnego charakteru prowadzonych zajęć.
Stanowisko MEN: „Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji, Państwo zagwarantowało w art. 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych. Prawo rodziców do zapewnienia ich dzieciom wychowania religijnego zgodnego z ich przekonaniami jest zagwarantowane również przepisami art. 53 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Specyfika organizowania zajęć z religii, które podobnie jak zajęcia realizowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego mają charakter dydaktyczno-wychowawczy, wynika z odrębnych regulacji prawnych.
Religia w przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) organizowana jest na mocy art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, ze zm.).
Przepisy te stanowią, że zajęcia z religii odbywają się na życzenie rodziców, przy czym w ich zorganizowanie zaangażowane są dwa podmioty: organ prowadzący oraz właściwe władze kościoła lub związku wyznaniowego. Strona kościelna odpowiada za opracowanie i zatwierdzenie programów i podręczników do nauczania religii, za przygotowanie nauczycieli religii oraz kierowanie ich do tych szkół i przedszkoli, w których rodzice złożyli stosowne oświadczenia.

Nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego lub szkolnego zatrudnia przedszkole lub szkoła zgodnie z Kartą Nauczyciela (§ 5 ust. 4 cyt. rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach).

Zajęcia z religii w przedszkolu mogą być wizytowane przez wizytatorów upoważnionych przez władze kościelne. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor przedszkola lub szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

Nauka religii w przedszkolach odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych. Wymiar ten może być zmniejszony za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych. Czas trwania zajęć z religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić z dziećmi w wieku 3-4 lat ok. 15 minut, a z dziećmi w wieku 5-6 lat ok. 30 minut.

Przepis § 7 ust. 4 powyższego rozporządzenia, nakłada na nauczyciela religii obowiązek wypełniania dziennika szkolnego - na poziomie edukacji przedszkolnej przepis ten odnosi się do dziennika zajęć przedszkola, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm.).

Opisana specyfika zajęć z religii, wynikająca z ich szczególnego charakteru oraz zasad ich organizowania w oparciu o odrębne regulacje prawne, w tym m.in. sposób zatrudnienia nauczyciela oraz dokumentowania zajęć uzasadnia prawo rodziców/dzieci do bezpłatnego nauczania.

Reasumując, organ prowadzący, ustalając wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne (oddział przedszkolny w szkole podstawowej), nie może domagać się od rodziców dzieci odpłatności za naukę religii bez uwzględnienia szczególnego charakteru prowadzonych zajęć oraz obowiązującego stanu prawnego w przedmiotowym zakresie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie sprawuje nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe. Zgodnie z Konstytucją RP oraz przepisami ustaw samorządowych, jednostki samorządu terytorialnego działają samodzielnie i na podstawie własnego budżetu.

Z ramienia państwa kontrolę nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia legalności, w tym treści podejmowanych uchwał, sprawują Prezes Rady Ministrów oraz właściwy wojewoda, a w zakresie gospodarki finansowej - regionalne izby obrachunkowe."
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26