Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady »  UCHWAŁA NR XIII/73/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pogorzela

UCHWAŁA NR XIII/73/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pogorzela

Numer uchwały: 73
Numer sesji: 13
Rok: 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zmianami.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pogorzela” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zmianami) rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Program, którego projekt przygotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta, ) do dnia 1 lutego, obejmuje zgodnie z art.11a ust.2 ustawy o następujące obligatoryjne działania:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Projekt programu Burmistrz przekazano do zaopiniowania zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt. 1-3 ustawy o ochronie zwierząt po zmianach):
a) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
b) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy
Wobec powyższego niniejszą uchwałę uznać należy za konieczną i uzasadnioną.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2012-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional