Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XIII/72/2012 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pogorzela na lata 2012-2017

UCHWAŁA NR XIII/72/2012 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pogorzela na lata 2012-2017

Numer uchwały: 2012/13/72
Numer sesji: 13
Rok: 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm)
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pogorzela na lata 2012-2017, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program przeznaczony jest dla mieszkańców gminy i ma istotne znaczenie dla realizacji celów polityki społecznej w skali lokalnej. Skierowany jest przed wszystkim do osób
i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji
i służb pracujących z osobami doświadczającymi przemocy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Renata Sierszulska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26